Správa od preláta (30. januára 2021)

V tejto správa nás Mons. Ocáriz pozýva prispieť cez naše modlitby k realizácii projektu, ktorým sa má zlepšiť impulz a koordinácia apoštolských prác Prelatúry.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Týmito riadkami by som Vás chcel zoznámiť s jedným projektom, aby aj Vaša modlitba prispela k jeho realizácii.

Podľa pokynov minulého Generálneho kongresu (porovnaj Pastiersky list zo 14. februára 2016, č. 13 a 15) prebehla v uplynulých mesiacoch štúdia o administratívnom členení prelatúry pre potreby projektu zameraného na zlepšenie impulzu a koordináciu apoštolských činností.

Na popud svätého Josemaríu a jeho prvých dvoch nástupcov Dielo, vďaka Bohu, stabilne pôsobí v 68 krajinách sveta. Sme preto veľmi vďační Bohu, že nás neustále sprevádza a žehná, a tiež Pánovi ďakujeme pri pohľade na prácu uskutočnenú za posledné štyri roky.

Najdôležitejší je osobný apoštolát každého z Vás v práci, rodine a spoločnosti

Zároveň sme si ale uvedomujeme výzvy, ktoré súčasná spoločnosť prináša pre život a šírenie kresťanstva; situácie, s ktorými máme vo väčšej či menšej miere skúsenosť všetci a ktoré robia v niektorých oblastiach apoštolát náročnejším. I keď sa na mnohých miestach deje naozaj mnoho dobra, priali by sme si, aby mal Pán k dispozícii ešte viac rúk, ktoré by sa podieľali na tom, aby radosť Evanjelia prenikla až do najzabudnutejších kútov sveta. Nepomer medzi krásou povolania a apoštolského poslania a našimi obmedzenými silami, ani vnútorné ťažkosti však nie sú dôvodom na to, aby sme v službe Bohu, Cirkvi a svetu strácali nádej a radosť.

Veľmi pozitívnou skutočnosťou našej doby je na druhej strane jednoduchá komunikácia a cestovanie, čo umožňuje zníženie počtu organizačných a riadiacich štruktúr. Ich podstata sa tým samozrejme nezmení, pretože „nám neprislúcha zvoľniť, vypustiť alebo zmeniť nič z toho, čo sa vzťahuje na duch a organizáciu Diela“ (Inštrukcia, 19. marca 1934, č. 20).

Redukcia počtu štruktúr (preštudovaná Ústrednou asesoriou a Generálnou radou) umožní plynulejšiu a efektívnejšiu prácu a tiež možnosť venovať väčšiu pozornosť starostlivosti o ľudí, osobnému apoštolátu v pracovnej, rodinnej a spoločenskej sfére a formačným aktivitám organizovaným centrami prelatúry.

Opieram sa o modlitbu, záväzok a iniciatívu každého z Vás

Na to bude potrebná čiastočná územná reorganizácia. Ak dnes napríklad riadia činnosť Diela v dvoch krajinách dve Komisie a dve Asesorie, zváži sa, či by s pomocou dnešných moderných prostriedkov a s ohľadom na skúsenosti z týchto posledných rokov, nebolo pre tieto dve krajiny efektívnejšie mať iba jednu Komisiu a jednu Asesoriu, ktorá by mala na starosti všetky tamojšie apoštolské činnosti. K niečomu takému už prišlo spojením Chorvátska a Slovinska. Pre ďalšie vymedzovanie tejto reorganizácie bude samozrejme potrebný názor zainteresovaných Komisií a Asesorií a bude k nej dochádzať postupne.

Opieram sa o Vašu modlitbu a o snahu a iniciatívu každého z Vás pretavovať v našej dobe posolstvo nášho Otca do skutkov. Zverme tento projekt materskému príhovoru Panny Márie a obzvlášť tento rok aj príhovoru svätého Jozefa.

Z celého srdca Vás žehná

Váš Otec

Fernando

Rím, 30. január 2021