​Správa od preláta (20. februára 2021)

Na začiatku pôstneho obdobia nás Mons. Ocáriz pozýva hľadať stotožnenie s Kristom po ceste chudoby, ktorú so sebou prináša pôst.

Milovaní, nech mi Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Začali sme pôstne obdobie, prípravu na svätý týždeň, ktoré nám pripomína dni, ktoré Ježiš strávil na púšti. Svojim pôstom a skúsenosťou pokušenia nám Pán ukazuje, že Boh stačí. Praktizovanie pôstu, almužny a modlitby nám pomáha znova objaviť túto realitu.

Prostredníctvom pôstu sa snažíme identifikovať s Kristom na ceste chudoby: „Pôst prežívaný ako skúsenosť odriekania privádza všetkých, čo ho prežívajú v jednoduchosti srdca k tomu, aby znovuobjavili Boží dar a pochopili, že sme stvorenia na jeho obraz a podobu a že v ňom nachádzame svoje naplnenie.“ (pápež František, Posolstvo na Pôstne obdobie 2021)

Ako vieme, krása cnosti chudoby nespočíva hlavne v odriekaní si stvorených statkov ale vo vzdaní sa neporiadku, ktorý človek zažíva, keď tieto statky nie sú začlenené do Božej perspektívy. Chudoba ohlasuje a pripomína pôvodnú dobrotu stvorenia a hmotných vecí a zároveň potvrdzuje, že odpútanie je „prejavom toho, že srdce sa neuspokojí so stvorenými vecami, ale usiluje sa o Stvoriteľa“ (Rozhovory, č. 110).

Toto pôstne obdobie môže byť dobrou chvíľou pre znovuobjavenie nadšenia pre túto výzvu: skúmať naše srdce a zistiť, ako hmotné veci, ktoré máme k dispozícii, prispievajú k uskutočňovaniu poslania, ktoré nám Boh zveril. Budeme sa tak môcť jednoduchšie odpútať od tých vecí, ktoré k tomu nevedú a kráčať ľahko ako Pán, ktorý „nemá kde hlavu skloniť“ (Lk 9, 58). Vďaka chudobe sa naučíme vážiť si veci podľa toho, ako nám pomáhajú na ceste zjednotenia sa s Ním a slúžbe druhým, a zároveň vedieť sa s radosťou vzdať tých, ktoré dnes a teraz nie sú súčasťou tejto cesty.

S láskou Vás žehná,

Váš Otec

Rím, 20. februára 2021