Ochrana maloletých

8. decembra 2021 regionálny vikár Opus Dei pre Česko a Slovensko schválil Normy na prešetrovanie v prípade obvinenia zo sexuálneho zneužívania maloletých. V tejto sekcii sa vysvetľuje, ako funguje protokol a uvádza sa kontakt.

Prelát ustanovil dňa 22. februára 2020 Smernicu pre celú prelatúru z Opus Dei podľa pápežom schválených noriem Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, 26. marca 2019; motu proprio Vos estis lux mundi, 7. mája 2019. V súlade s tou smernicou, Regionálny vikár zhotovil Normy na prešetrovanie v prípade obvinenia zo sexuálneho zneužívania maloletých na území Slovenskej republiky.

Normy pomáhajú pri aplikácii ustanovení univerzálneho práva obsiahnutých v kán. 1717 Kódexu kánonického práva a v motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela z 30. apríla 2001, aktualizované 21. mája 2010, o predbežnom zisťovaní obvinení sexuálneho zneužívania maloletých. Tieto normy majú svoje základy v pokynoch Kongregácie pre náuku viery obsiahnutých v Liste z 3. mája 2011.

Opatrenia a protokoly uvedené v týchto normách majú pomôcť vytvoriť prijateľné prostredie rešpektujúce práva a potreby každého človeka, obzvlášť maloletých a zraniteľných osôb a zabrániť riziku zneužívania moci, zneužívania svedomia, sexuálneho zneužívania a zlého zaobchádzania vo všetkých apoštolských aktivitách prelatúry. Tieto normy sa týkajú nielen veriacich z prelatúry Opus Dei, kňazov a laikov, ale tiež tých, ktorí rôznym spôsobom spolupracujú s Opus Dei na apoštolských aktivitách a kresťanskej formácii.

Ďalej sa uvádza súhrn protokolu na prešetrovanie v prípade obvinení zo sexuálneho zneužívania maloletých:

a) Obvinenia zo sexuálneho zneužívania maloletých prisudzované klerikom inkardinovaným do prelatúry na ich pastoračnej činnosti, ako aj na akejkoľvek inej oblasti.

V prípade kňazov a diakonov inkardinovaných do prelatúry, tieto normy pomáhajú pri aplikácii ustanovení univerzálneho práva obsiahnutých v kán. 1717 Kódexu kánonického a iné (vide supra).

b) Obvinenia zo sexuálneho zneužívania maloletých prisudzované veriacemu laikovi prelatúry:

1. Prelatúra Opus Dei poskytuje pastoračnú starostlivosť len tým inštitúciám, ktoré pracujú s maloletými, snažia sa neustále dbať na bezpečné prostredie pre maloletých, sú prispôsobené platnej legislatíve, a zahŕňajú dôsledný postup pri akomkoľvek udaní.

2. Veriaci laici prelatúry, muži a ženy, sú zodpovední – tak ako každý občan – za dodržiavanie občianskych zákonov štátu. Každý veriaci laik prelatúry je plne zodpovedný za svoje konanie.

3. Laici – patriaci alebo nepatriaci do prelatúry Opus Dei, ktorí pracujú alebo spolupracujú – ako zamestnanci alebo ako dobrovoľníci – v inštitúciách alebo v projektoch, ktoré majú povahu apoštolských prác prelatúry, budú povinní dodržiavať normy a protokoly na ochranu maloletých schválené zodpovednými inštitúciami. Každá z týchto inštitúcií aplikuje svoje normy a postup správania sa svojich zamestnancov a/alebo dobrovoľníkov, ktorí sa zodpovedajú riadiacim orgánom inštitúcií alebo iným dotknutým sociálnym skupinám (rodičia žiakov, atď.).

4. Ak oznámenie o sexuálnom zneužívaní maloletého je namierené voči veriacemu laikovi prelatúry ustanovenému v danej funkcii autoritou prelátury, regionálny vikár je povinný rozvážne skúmať záležitosť a vynaložiť všetky prostriedky, ktoré považuje za vhodné, plne zachovávajúc pritom prezumpciu neviny.

Regionálny vikár v prípade, že obdrží oznámenie namierené voči kňazovi alebo veriacemu laikovi prelatúry (muž alebo žena, slobodný alebo žijúci v manželstve), zabezpečí plnenie všetkých zákonných náležitostí pre povinnosť oznámenia skutkov, ktoré by mohli byť dôležité pre delikt.

Môžete sa skontaktovať s koordinátorom pre ochranu maloletých prostredníctvom e-mailu koordinatorochranamaloletych@gmail.com

Protokol o riešení inštitucionálnych sťažností Prelatúry

Na podporu ozdravných procesov v prípade závažných a opodstatnených sťažností inštitucionálnej povahy má Prelatúra vypracovaný protokol opatrení, ktorý v súčasnosti stanovuje nasledovné:

1. Sťažnosti sa budú prejednávať v krajine, ktorej sa fakty týkajú.

2. Tam, kde sa to považuje za vhodné, regionálny vikár zriadil úrad pre uzdravenie a riešenie, ktorý je kompetentný pre tieto okolnosti.

3. Sťažnosť je potrebné adresovať kancelárii regionálneho vikára príslušnej krajiny, a to tak, že sa obráti na koordinátora prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy: nacuvanie.sk@opusdei.org