Ochrana maloletých

Podľa inštrukcií vydaných Svätou stolicou, Prelatúra Opus Dei na Slovensku počíta s protokolmi na prešetrovanie zneužívania maloletých. V tejto sekcii sa vysvetľuje ako funguje protokol a uvádza sa kontakt.

12. decembra 2019 regionálny vikár Opus Dei pre Česko a Slovensko schválil Normy na prešetrovanie v prípade obvinenia zo sexuálneho zneužívania maloletých.

Ďalej sa uvádza súhrn protokolu na prešetrovanie v prípade obvinení zo sexuálneho zneužívania maloletých:

a) Obvinenia zo sexuálneho zneužívania maloletých prisudzované klerikom inkardinovaným do Prelatúry:

V prípade kňazov a diakonov inkardinovaných do Prelatúry, tieto Normy pomáhajú pri aplikácii ustanovení univerzálneho práva obsiahnutých v kán. 1717 Kódexu kánonického práva a v motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela z 30. apríla 2001, aktualizované 21. mája 2010, o predbežnom zisťovaní obvinení sexuálneho zneužívania maloletých. Tieto normy majú svoje základy v pokynoch Kongregácie pre náuku viery obsiahnutých v Liste z 3. mája 2011.

Pôsobnosť aplikácie týchto noriem pre klerikov inkardinovaných do Prelatúry je vymedzená na ich pastoračnú činnosť, ako aj na akúkoľvek inú oblasť.

b) Obvinenia zo sexuálneho zneužívania maloletých prisudzované veriacemu laikovi Prelatúry:

1. Prelatúra Opus Dei poskytuje pastoračnú starostlivosť len tým inštitúciám, ktoré pracujú s maloletými, snažia sa neustále dbať na bezpečné prostredie pre maloletých, sú prispôsobené platnej legislatíve, a zahŕňajú dôsledný postup pri akomkoľvek udaní.

2. Veriaci laici Prelatúry, muži a ženy, sú zodpovední – tak ako každý občan – za dodržiavanie občianskych zákonov štátu. Každý jeden veriaci laik Prelatúry je plne zodpovedný za svoje konanie.

3. Veriaci laici Prelatúry, ktorí pracujú alebo spolupracujú – ako zamestnanci alebo ako dobrovoľníci – v inštitúciach alebo v projektoch, ktoré majú povahu apoštolských prác Prelatúry, budú povinní plniť Normy a protokoly na ochranu maloletých schválené zodpovednými osobami. Každá z týchto inštitúcií aplikuje svoje normy a postup správania sa svojich zamestnancov a/alebo dobrovoľníkov, ktorí sa zodpovedajú riadiacim orgánom inštitúcií alebo iným dotknutým sociálnym skupinám (rodičia žiakov, atď.).

4. Ak oznámenie o sexuálnom zneužívaní maloletého je namierené voči veriacemu laikovi Prelatúry, regionálny vikár je povinný rozvážne skúmať záležitosť a vynaložiť všetky prostriedky, ktoré považuje za vhodné, plne zachovávajúc pritom prezumpciu neviny.

Regionálny vikár v prípade, že obdrží oznámenie namierené voči kňazovi alebo veriacemu laikovi Prelatúry (muž alebo žena, slobodný alebo žijúci v manželstve), zabezpečí plnenie všetkých zákonných náležitostí pre povinnosť oznámenia skutkov, ktoré by mohli byť dôležité pre delikt.


Môžete sa skontaktovať s Koordinátorom pre ochranu maloletých prostredníctvom e-mailu koordinatorochranamaloletych@gmail.com