Montse ako vzor pre mladých ľudí

Pred nadchádzajúcou biskupskou synodou na tému «Mladí, viera a rozlišovanie povolania», bola ctihodná Montse Grases umiestnená na poprednom mieste webovej stránky synody, ako vzor plodného sebadarovania sa Bohu.

Opus Dei - Montse ako vzor pre mladých ľudí

Pápež vyhlásil 13. januára 2017 vo svojom liste mladým ľuďom, že v októbri 2018 sa stretne biskupská synoda, aby sa venovala téme: Mladí, viera a rozlišovanie povolania.

Mladým ľuďom pripomenul Božie slová Abrahámovi: : «Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem» (Gn 12,1). ,,Tieto slová sú dnes adresované aj vám: sú to slová Otca, ktorý vás pozýva «vykročiť» na cestu v ústrety nepoznanej budúcnosti, ktorá však v sebe nesie bezpečné naplnenie, k čomu vás on sám sprevádza. Pozývam vás, aby ste počúvali Boží hlas, ktorý sa ozýva vo vašich srdciach skrze vanutie Ducha Svätého“, povedal pápež.

Keďže nadchádzajúca synoda je zameraná na mladých v dnešnom svete, oficiálny stránka synody uvádza príklady mladých ľudí, ktorí sa nebojácne odovzdali Bohu a nasledovali ho. Sú svedkami úsilia žiť naplno povolanie k svätosti, ktoré dostali všetci kresťania prostredníctvom krstu.

Niektorí z týchto svedkov sú kanonizovaní mladí ľudia, ako svätá Mária Goretti, ktorá zomrela mučeníckou smrťou pri obrane svojej čistoty, svätá Terézia z Lisieux, ktorej duchovný životopis priviedol mnohých mladých ľudí bližšie ku Kristov, svätá Kateri Tekawitha, domorodá Američanka z kmeňa Mohawkov, ktorá až do svojej smrti vo veku 24 rokov bola vzorom viery v prevažne pohanskom prostredí, svätý Pedro Calungsod, patrón katechétov, a svätý José Sánchez del Río, ktorý zomrel ako mučeník vo veku 14 rokov.

Ďalší svedkovia, ktorí sú uvádzaný na stránke synody, sú mladí ľudia, ktorých proces kanonizácie ešte stále prebieha. Sú tam aj svedectvá mladých ľudí, ktorí sú ešte stále nažive, ako Jade Banks, dvadsaťročné dievča, ktoré sa stalo karmelitánkou vlani v novembri.

Ako vzor svätosti v bežnom živote webová stránka synody poukazuje na život Montse Grases (1941 – 1959), dievča z Barcelony a veriacu Opus Dei. Bola typickým dievčaťom v jej veku, ktoré milovalo šport, hlavne basketbal a tenis, hudbu, ľudové tance a divadelné predstavenia. S Opus Dei sa stretla v päťdesiatych rokoch a pravidelne chodila do centra Opus Dei, kde si prehlbovala život modlitby. Po viacmesačných modlitbách, aby jej Kristus ukázal, čo od nej chce, sa rozhodla vstúpiť do Opus Dei na Štedrý deň v roku 1957.

Od toho dňa sa Montse so všetkou energiou snažila hľadať Boha v plnení si svojich každodenných povinností a v starostlivosti o malé, životné detaily z lásky. O niekoľko mesiacov neskôr jej diagnostikovali rakovinu. Choroba spôsobovala Montse akútne bolesti, ktoré znášala s pokojom a vierou. Napriek chorobe nikdy nestrácala svoju nákazlivú radosť a schopnosť spriateliť sa s inými ľuďmi. Mnohé svoje priateľky priviedla bližšie k Bohu. Mnohí ľudia bolia svedkami procesu jej zjednocovania sa s Bohom, a toho, ako premieňala svoje utrpenie na modlitbu a apoštolát. Jedna z jej priateliek povedala, že keď ju videla modliť sa, priam cítila tú blízkosť Montse ku Kristovi. Jej telesné pozostatky sa nachádzajú v Oratóriu Santa María de Bonaigua v Barcelone, kam sa mnohí ľudia chodia modliť za jej príhovor. Na príhovor Montse bolo pripísaných mnoho vyslyšaných modlitieb a milostí. V roku 2016 pápež František schválil dekrét, ktorým sa vyhlasuje, že Montse žila cnosti v hrdinskom stupni a uznáva sa jej povesť svätosti.

Modlitbu novény za príhovor Montse možno kliknúť na obrázku dole:

V rámci prípravy na Synodu pápež vyzval všetkých veriacich, aby sa modlili za ovocie tohto stretnutia. Pápež ponúkol nasledovnú modlitbu:

Pane Ježišu Kriste, tvoja Cirkev na ceste k synode obracia svoju pozornosť na všetkých mladých ľudí na tomto svete. Modlíme sa, aby sa odvážne chopili svojich životov, zamerali sa na tie najkrajšie a najhlbšie veci života a vždy sa usilovali o čistotu a neporušenosť svojho srdca.

S pomocou múdrych a veľkodušných sprievodcov, pomôž im, aby dokázali odpovedať na volanie, ktorým oslovuješ každého jedného z nich, aby dokázali uskutočniť ten pravý plán svojho života a dosiahnuť šťastie. Udržiavaj ich srdcia v schopnosti snívať veľké sny a vnukni im, aby dokázali prejavovať starostlivosť o iných ľudí.

Podobne, ako ten milovaný učeník, nech aj oni stoja pod Krížom, aby mohli dostať tvoju Matku ako dar od teba. Nech sú svedkami tvojho Vzkriesenia a nech si uvedomia, že stojíš po ich boku, keď s radosťou ohlasujú teba ako Pána.

Amen.

Pápežov list mladým ľuďom

Drahí mladí,

som šťastný, že vám môžem oznámiť, že v októbri 2018 sa bude sláviť biskupská synoda na tému «Mladí, viera a rozlišovanie povolania». Prial som si, aby ste boli v centre pozornosti vy, lebo vás nosím v srdci. Práve dnes je prezentovaný Prípravný dokument, ktorý zverujem aj vám ako «kompas» na tejto ceste.

Prichádzajú mi na myseľ slová, s ktorými sa Boh obracia na Abraháma: «Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem» (Gn 12,1). Tieto slová sú dnes adresované aj vám: sú to slová Otca, ktorý vás pozýva «vykročiť» na cestu v ústrety nepoznanej budúcnosti, ktorá však v sebe nesie bezpečné naplnenie, k čomu vás on sám sprevádza. Pozývam vás, aby ste počúvali Boží hlas, ktorý sa ozýva vo vašich srdciach skrze vanutie Ducha Svätého.

Keď Boh povedal Abrahámovi «odíď», čo mu chcel tým povedať? Určite nie, aby utiekol od svojich blízkych alebo pred svetom. Bolo to silné pozvanie, povolanie, aby zanechal všetko a išiel v ústrety novej zemi. Čo je dnes pre nás táto nová zem, ak nie spravodlivejšia a bratskejšia spoločnosť, po ktorej hlboko túžite a ktorú chcete vybudovať až po periférie sveta?

Dnes však, bohužiaľ, to «odíď» na seba berie aj iný význam. Význam zlovôle, nespravodlivosti a vojny. Mnohí mladí sú vystavení vydieraniu násilia a prinútení utiecť zo svojej rodnej krajiny. Ich výkrik stúpa k Bohu, ako ten [výkrik] izraelského otroka pod útlakom faraóna (porov. Ex 2,23).

Rád by som vám tiež pripomenul slová, ktoré Ježiš raz povedal učeníkom, ktorí sa ho pýtali: «,Rabbi [...], kde bývaš?’ Odpovedal im: ,Poďte a uvidíte!’» (Jn 1,38-39). Aj na vás Ježiš obracia svoj zrak a pozýva vás, aby ste išli s ním. Drahí mladí, zachytili ste tento pohľad? Počuli ste tento hlas? Pocítili ste tento impulz vykročiť na cestu? Som si istý, že aj keď sa zdá, že vo svete vládne hurhaj a omámenie, toto volanie bude naďalej znieť vo vašom vnútri, aby ste sa otvorili plnej radosti. To bude možné do tej miery, a to aj vďaka sprevádzaniu skúsených vodcov, nakoľko dokážete nastúpiť cestu rozlišovania na objavenie Božieho plánu pre váš život. Aj keby bola vaša cesta poznačená neistotou a pádom, Boh bohatý na milosrdenstvo podáva svoju ruku, aby vás zdvihol.

V Krakove na otvorení uplynulých Svetových dní mládeže som sa vás viackrát spýtal: «Je možné veci zmeniť?» A vy ste spoločne kričali búrlivé «Áno!» Ten krik sa rodí vo vašom mladom srdci, ktoré neznesie nespravodlivosť a nemôže sa podvoliť kultúre skartovania, ani ustúpiť globalizácii ľahostajnosti. Počúvajte ten výkrik, ktorý vychádza z vášho vnútra! A ak aj pocítite, tak ako prorok Jeremiáš, neskúsenosť vášho mladého veku, Boh vás nabáda ísť tam, kam vás on posiela: «Neboj sa [...], veď ja som s tebou, aby som ťa ochránil» (porov. Jer 1,8).

Lepší svet sa dá vybudovať aj vďaka vám, vašej túžbe po zmene a vašej štedrosti. Nemajte strach počúvať Ducha, ktorý vás nabáda k odvážnym rozhodnutiam, neotáľajte, keď od vás svedomie žiada, aby ste pri nasledovaní Učiteľa riskovali. Ba aj Cirkev chce načúvať vášmu hlasu, vašej vnímavosti, vašej viere; dokonca i vašim pochybnostiam a vašim kritikám. Dajte zaznieť vášmu kriku, nechajte ho zaznieť v komunitách a nech dorazí až k vašim (duchovným) pastierom. Svätý Benedikt odporúčal opátom kláštora, aby sa radili aj s mladými pred každou dôležitou voľbou, lebo «často práve najmladšiemu Pán zjavuje najlepšie riešenie» (Regula sv. Benedikta III, 3).

Ja a moji bratia biskupi chceme takto aj skrze proces tejto synody ešte väčšmi «prispieť k vašej radosti» (2 Kor 1,24). Zverujem vás Márii z Nazareta, mladej tak ako ste vy, na ktorú Boh obrátil svoj milujúci pohľad, aby vás vzala za ruku a viedla vás k radosti toho plného a veľkodušného «Hľa, tu som!» (porov. Lk 1,38).

S otcovskou láskou,

František

Vo Vatikáne, 13. januára 2017

(Preklad listu pápeža: Slovenská redakcia VR) -ej, jb-