11. Súčasný stav historického bádania o Ježišovi

Jedenásta z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Odkedy sa v 19. storočí začali na evanjeliové texty aplikovať moderné metódy historickej vedy, prešlo bádanie o Ježišovi rôznymi etapami. Po prekonaní predsudkov racionalizmu zo začiatku bádania a priveľmi kritických metód, ktoré prevládali vo väčšej časti 20. storočia, je súčasná situácia pozitívnejšia a otvorenejšia. Skepticizmus, ktorý dominoval vo vedeckom bádaní o Ježišovi v polovici minulého storočia, bol už tiež prekonaný (pozri otázku 1. Čo naozaj vieme o Ježišovi?).

Dnes už máme oveľa viac poznatkov o historickom a literárnom kontexte doby, v ktorej Ježiš žil a v ktorej boli napísané evanjeliá. Lepšie poznanie literárnych diel zo židovského sveta z doby Ježiša a evanjelistov (komentáre biblických kníh a preklady do aramejčiny, kumránske texty, rabínska literatúra atď.) nám umožnilo hlbšie objasniť, preskúmať a pochopiť evanjeliové rozprávania a obraz Ježiša v judaizme jeho doby.

Iné zdroje z grécko-rímskeho sveta nám umožnili lepšie poznať helenistický vplyv v Galilei, kde Ježiš žil, a tým aj kontakty tejto oblasti Palestíny s kultúrnymi vzormi gréckeho sveta. Okrem toho svedectvá apokryfov, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou vznikli neskôr ako kanonické evanjeliá, a iných kresťanských a židovských textov druhého storočia nám pomohli pri analýze tradícií, na ktoré sa tieto knihy viažu, a tiež lepšie zasadiť do kontextu tvrdenia obsiahnuté v evanjeliách. 

K bádaniu o Ježišovi rovnako prispeli nedávne archeologické nálezy, predovšetkým tie, ktoré pochádzajú zo súčasných vykopávok v Galilei. Vynikajúco osvetľujú naše poznanie o tejto helenizovanej oblasti Palestíny prvého storočia. Napokon, k lepšiemu pochopeniu týchto zdrojov napomáha i používanie nových exegetických metód a prístupov (literárnych, kanonických atď.), ktoré pomohli prekonať obmedzenia a strnulosť historických metód používaných v predchádzajúcich obdobiach.

Naše historické poznatky o Ježišovi majú preto čoraz pevnejší základ. Evanjeliá sú preto dôveryhodné a ak sa na ne pozrieme pohľadom nestranného historika, môžeme v nich objaviť veľký súbor Ježišových gest, slov a činov, ktorými prejavil jedinečnosť svojej osoby a svojho poslania.

Juan Chapa