7. Narodil sa Ježiš v Betleheme alebo v Nazarete?

Siedma z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Svätý Matúš vyslovene hovorí, že Ježiš sa narodil „za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme“ (Mt 2,1; porov. 2,5.6.8.16) a to isté aj svätý Lukáš (Lk 2,4.15). Štvrté evanjelium sa o tom zmieňuje nepriamo. Keď sa diskutovalo o Ježišovej totožnosti, „niektorí zo zástupu hovorili: ‚Toto je naozaj prorok.‘ Druhí tvrdili: ‚Mesiáš je to.‘ Ale iní namietali: ‚Vari z Galiley príde Mesiáš?! A nehovorí Písmo: »Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid«?!‘“(Jn 7,40-42). Štvrtý evanjelista je tu ironický: on i kresťanský čitateľ vie, že Ježiš je Mesiáš a že sa narodil v Betleheme. Niektorí Ježišovi odporcovia chcú dokázať, že Ježiš nie je Mesiáš, a hovoria preto, že ak by ním bol, bol by sa narodil v Betleheme, ale oni naopak vedia (myslia si, že vedia), že sa narodil v Nazarete. Vo štvrtom evanjeliu je viackrát popísané podobné zmýšľanie (Jn 3,12; 6,42; 9,40-1). Napríklad Samaritánka sa ho pýta: „Si azda väčší ako náš otec Jakub?“ (Jn 4,12). Jánovi poslucháči vedia, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, nadradený Jakubovi, takže otázka tejto ženy túto nadradenosť iba potvrdzovala. Evanjelista teda aj na základe tvrdení Ježišových odporcov dokazuje, že Ježiš je Mesiáš

Všeobecná zhoda medzi veriacimi a bádateľmi trvala viac ako 1900 rokov. V minulom storočí však niektorí bádatelia tvrdili, že Ježiš je v celom Novom zákone označovaný ako „Nazaretský“ (ten, ktorý je alebo pochádza z Nazareta) a že zmienka o Betleheme ako o mieste jeho narodenia je výmyslom prvých dvoch evanjelistov, ktorí pridávajú Ježišovi jednu z charakteristík, ktoré sa v tom čase pripisovali budúcemu mesiášovi: je Dávidov potomok a narodil sa v Betleheme. Isté je, že takáto argumentácia nič nedokazuje. V prvom storočí sa o budúcom mesiášovi hovorilo mnoho vecí, ktoré sa v Ježišovi nenaplnili, a z toho, čo vieme – napriek všetkému zdaniu (Mt 2,5; Jn 7,42) –, sa nezdá, že by narodenie v Betleheme bol dôkaz, na ktorý sa najčastejšie odkazovalo. 

Mali by sme skôr uvažovať opačným smerom: keďže Ježiš, ktorý pochádzal z Nazareta (t.j. bol tam vychovaný), sa narodil v Betleheme, objavujú evanjelisti v starozákonných textoch, že sa na ňom táto mesiášska vlastnosť naplnila. Údaje z evanjelií potvrdzujú aj všetky svedectvá tradície. Svätý Justín, ktorý sa narodil v Palestíne okolo roku 100 n. l. , sa asi o 50 rokov neskôr zmieňuje o tom, že Ježiš sa narodil v jaskyni neďaleko Betlehema (Dialóg 78). Aj Origenes o tom podáva svedectvo (Proti Celsovi 1,51). Apokryfní evanjelisti svedčia o tom istom (Pseudo-Matúš, 13; Jakubovo protoevanjelium, s. 17; Evanjelium detstva, 2-4).

Stručne povedané, spoločným názorom dnešných bádateľov je, že neexistujú dostatočné argumenty proti tomu, čo tvrdia evanjelisti a čo prijala celá tradícia: Ježiš sa narodil v Betleheme v Judei za čias kráľa Herodesa.

Vicente Balaguer