Number of articles: 436

Sobota po 3. veľkonočnej nedeli

Rozjímanie na sobotu 3. veľkonočnej nedeli. Navrhované témy: sprítomniť Božie slovo; pozerať sa na Ježiša cez Sväté písmo; hľadať, nájsť a milovať Krista v evanjeliu.

Duchovný život

Piatok po 3. veľkonočnej nedeli

Rozjímanie na piatok 3. veľkonočnej nedeli. Navrhované témy: Eucharistia nás zbožšťuje; znak jednoty a zväzok lásky; spájať náš deň so svätou Omšou.

Duchovný život

Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli

Rozjímanie na štvrtok 3. veľkonočnej nedeli. Navrhované témy: Boh Otec nás priťahuje k Ježišovi; prosiť o chlieb života; Eucharistia nás napĺňa nádejou.

Duchovný život

Streda po 3. veľkonočnej nedeli

Rozjímanie na stredu 3. veľkonočnej nedeli. Navrhované témy: môžeme ísť k Ježišovi počas celého dňa; Boží plán pre nás; prosiť Pána, aby konal svoju vôľu.

Duchovný život

Utorok po 3. veľkonočnej nedeli

Rozjímanie na utorok 3. veľkonočnej nedeli. Navrhované témy: Ježiš je pravý chlieb z Neba; Eucharistia, stred a koreň kresťanského života; starať sa o Omšu a byť eucharistickými dušami.

Duchovný život

Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli

Rozjímanie na pondelok 3. veľkonočnej nedeli. Navrhované témy: Ježiš chce, aby sme ho nasledovali z lásky; viera v Ježiša nám umožňuje plniť Božie skutky; žiť podľa Kristovho zmýšľania.

Duchovný život

Tretia veľkonočná nedeľa (cyklus B)

Rozjímanie na tretiu veľkonočnú nedeľu (cyklus B). Navrhované témy: Zmŕtvychvstalý Kristus sa zjavuje pred svojimi učeníkmi; prví kresťania ohlasujú Božie milosrdenstvo; my sme Ježišovými svedkami.

Duchovný život

Sobota po 2. veľkonočnej nedeli

Rozjímanie na sobotu po 2. veľkonočnej nedeli. Navrhované témy: služba druhým v rodiacej sa Cirkvi; byť vďačnými a milosrdnými dušami; Pán je vždy s nami na lodi.

Duchovný život

Piatok po 2. veľkonočnej nedeli

Rozjímanie na piatok po 2. veľkonočnej nedeli. Navrhované témy: Ježiš rozmnožuje chleby; potreby druhých neostávajú bez povšimnutia kresťana; Cirkev žije z Eucharistie.

Duchovný život

Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli

Rozjímanie na štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli. Navrhované témy: apoštoli sa pustili do evanjelizácie; naše poslanie vo svete; Kristus osvetľuje existenciu a ľudské dejiny.

Duchovný život