Šventasis Juozapas: pašaukimo sapnas

Popiežiaus Pranciškaus žinia 58-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos (IV Velykų sekmadienis) proga.

Brangūs broliai ir seserys!

Praėjusių metų gruodžio 8-ąją minint šventojo Juozapo paskelbimo Visuotinės Bažnyčios globėju150-ąsias metines prasidėjo jam skirti specialūs metai (plg. Apaštališkosios penitenciarijos 2020 m. gruodžio 8 d. dekretą). Savo ruožtu parašiau apaštališkąjį laišką Patris corde, kurio tikslas „ugdyti meilę šiam didžiam šventajam“. Jis yra ypatingas asmuo, drauge „toks artimas kiekvienam iš mūsų savo žmogiškumu“. Šventasis Juozapas nekėlė ypatingos nuostabos, nebuvo apdovanotas unikaliomis charizmomis, neatrodė išskirtinis jį sutikusių žmonių akimis. Jis nebuvo įžymus nei pastebimas: Evangelijose neminimas nė vienas jo žodis. Vis dėlto savo paprastu gyvenimu Dievo akyse jis įvykdė ypatingą dalyką.

ŠVENTASIS JUOZAPAS NEKĖLĖ YPATINGOS NUOSTABOS, NEBUVO APDOVANOTAS UNIKALIOMIS CHARIZMOMIS, NEATRODĖ IŠSKIRTINIS JĮ SUTIKUSIŲ ŽMONIŲ AKIMIS

Dievas žvelgia į širdį (plg. 1 Sam 16, 7) ir atpažino šventą Juozapą turint tėvo širdį, gebančią dovanoti gyvenimą ir atgaivinti kasdienybėje. Būtent į tai orientuoja pašaukimai: kasdien žadinti ir atgaivinti gyvenimus. Viešpats trokšta formuoti tėvų širdis, motinų širdis: atviras širdis, gebančias angažuotis dideliems polėkiams, didžiadvasiškai dovanojančias save, užjaučiančias, galinčias paguosti baimėse, ir tvirtas, pajėgiančias sustiprinti viltis. Būtent to reikia kunigystei ir pašvęstajam gyvenimui, ypač šiandien, trapumu ir kančia paženklintais laikais, taip pat ir dėl pandemijos, kuri kelia netikrumą ir baimę dėl ateities ir paties gyvenimo prasmės. Šventasis Juozapas mus pasitinka savo romumu kaip šventasis iš kaimynystės; tuo pat metu jo galingas liudijimas gali nurodyti mums kryptį kelyje.

Visas tekstas