„Ramybės ir džiaugsmo sėjėjai“: Opus Dei charizma šv. Chosemarijos žodžiais

Šiame trumpame vaizdo įraše šv. Chosemarija aiškina kai kuriuos Opus Dei charizmos bruožus: visko darymą iš meilės, supratingumą visiems, maldą už Bažnyčią ir už Popiežių, dalijimąsi tuo pačiu pašaukimu, šeimos židinio puoselėjimą, sekimą Jėzaus pavyzdžiu, buvimą Švenčiausiosios Trejybės šventove gatvėje, darbo pašventinimą (nustatymuose pasirinkite lietuviškus subtitrus).

Šv. Chosemarijos žodžių transkripcija

Turiu pasakyti, kad neįsteigiau Opus Dei. Opus Dei buvo įsteigta nepaisant manęs ir mano trūkumų.

Tai buvo Dievo noras, kuris virto tikrove, ir tiek. Esu varganas žmogus, kuris tik trukdė.

Darbo pašventinimas

Opus Dei siekiame šventumo darbe – pašventindami darbą, pašventindami save darbu, pašventindami kitus per savo profesinį darbą.

Kur? Ten, kur intelektualai? Taip, ten kur intelektualai.

Ten, kur darbininkai, kurie dirba fizinį darbą? Taip, ten, kur darbininkai. 

O kuris iš šių darbų geriausias? Visada sakiau, kad geriausias tas darbas, kuris atliktas su didžiausia meile Dievui.

Visur, kur tik sąžiningas žmogus gali gyventi, ten galime gyventi ir mes. Ten turime būti su savo džiaugsmu, su vidine ramybe, su užsidegimu priartinti sielas prie Kristaus.

Jėzus mūsų gyvenimo centre

Jei bendraujame su Viešpačiu per sakramentus kasdien ir nuolat su Juo kalbamės, sekame Jėzaus pavyzdžiu beveik patys to nesuvokdami. Kokia širdis didesnė už Kristaus širdį? Nejaugi yra kas didesnio už Viešpaties meilės begalybę? Joje telpame visi!

Kai esi gatvėje, darbo vietoje ar namuose, ir šalia nėra Tabernakulio. Tu pats esi Švenčiausiosios Trejybės šventovė. Šventoji Dvasia pasilieka mūsų sieloje ir, Jos dėka, mūsų gyvenimas būtų krikščioniškas gyvenimas, antgamtinis gyvenimas. Šventoji Dvasia veikia, teikia mums savo malonę.

Pašaukimo tapatumas

Mūsų pašaukimas yra vienas ir tas pats. Mano pašaukimas yra tas pats, kaip ir jūsų. Tas pats, kaip ir jūsų, mano dukros, tas pats, kaip ir supernumararijaus, dirbančio laukuose. Viešpats panoro, kad tebūtų tik vienas juridinis, asketinis, teologinis reiškinys, tik vienas. Pašaukimas į Opus Dei yra tarsi pirštinė, kuri prisitaiko prie plaštakos. Šis pašaukimas prisitaiko prie kiekvieno nario poreikių ir aplinkybių. Visada sakiau, kad turime tą patį puodą visiems. Dvasinis maistas visiems tas pats.

Šeima

Taip pat ir būdas bendrauti su mūsų Viešpačiu Dievu yra tas pats, ir meilė, kuria mylite savo žmonas, savo vyrus, savo vaikus ir savo šeimą neatima meilės iš Dievo. Taip ir meilė Dievui nemenkina jūsų pastangų rūpintis savo artimaisiais, savo šeima. Ji yra jūsų pašaukimo dalis.

Vienybė su Bažnyčia ir Popiežiumi

Aš už Popiežių. Esu su Popiežiumi visa siela, visa širdimi jį myliu. Be Popiežiaus mums nebūtų gerai, nebūtume su Bažnyčia. Ar aišku? Ir su vietos vyskupais. Neturime teisės teisti Popiežiaus. Turime jį mylėti. Ar aišku? Melskimės už mūsų mylimą Popiežių Paulių. Jeigu kas nors nutinka ir matai, kad reikia melstis už Bažnyčią, melskis savo širdyje. Taip meldiesi už visą Bažnyčią, nes jame, jo tėviškoje širdyje, telpame visi Bažnyčios tikintieji.

Asmeninė draugystė

Turime atjausti, mylėti. Negalima skirstyti žmonių į vieną ar į kitą pusę, iš priekio ar iš galo. Turime mylėti visus, būti supratingi visiems. Gyvenimas ir taip sunkus, nejaugi norime dar labiau apsunkinti jį kitiems? Padėti – turime padėti žmonėms priartėti prie Jėzaus. Jis neatstumia. Jis neatstumia, nes būtent Jis ateina duoti Išganymą.

Gyvenime viską turime daryti iš meilės. Meilė suteikia sparnus. Pamatysi, kad kartais skrendi žemiau, kartais aukščiau, ir todėl kiekvienas žvilgsnis, nors ir panašus į kitus, vis dėlto, kaskart vis kitoks.

Dvasios jaunystė

Opus Dei visada esame jauni. Einame pas Dievą, kuris teikia džiaugsmą mūsų jaunystei, kuri niekada nesibaigia. Šios didelės šeimos vaikai myli vienas kitą ir kai priartina prie savęs kitus, kurie dar nepriklauso šiai didelei šeimai, šie užsikrečia dievišku pamišimu, ramybe, supratingumu, artimo meile, atleidimu, brolyste.

Prieš daugelį metų Šventasis Sostas viename dokumente iškilmingai skelbė: mes, Opus Dei nariai, esame ramybės ir džiaugsmo sėjėjai.