TEISINIS PRANEŠIMAS

a) ATSAKOMYBĖS SUBJEKTAS

Tam, kad privatumo politika atitiktų galiojančius asmens duomenų apsaugos teisės aktus, toliau pateikiame šiuo požiūriu reikšmingą informaciją.

Opus Dei informacijos biuras Lietuvoje

Jogailos g. 7-11

LT-01116 Vilnius

Tel.: +370-5-2125621

vilnius@opusdei.org

Šis Interneto puslapis yra Opus Dei prelatūros nuosavybė.

Visus pasiūlymus arba klausimus dėl Interneto puslapio skaidrumo, aiškumo ir suprantamumo galite teikti telefono numeriu +370-5-2125621 arba el. pašto adresu vilnius@opusdei.org.

Vartotojas įsipareigoja naudotis šio Interneto puslapio siūlomomis paslaugomis ir turiniu laikydamasis teisės aktų, dorovės normų, gerų papročių ir viešosios tvarkos.

b) OBJEKTAS

Opus Dei prelatūra pateikia Interneto svetainėje esantį turinį ir paslaugas pagal skelbiamas sąlygas ir Privatumo politiką.

Asmuo, besilankantis šiame Interneto puslapyje, vadinamas Vartotoju. Vartotojas įsipareigoja laikytis visų be išimčių Privatumo politikos sąlygų. Opus Dei prelatūra pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Vartotojas privalo būti susipažinęs su Privatumo politikos sąlygomis. Nesutikimo su Privatumo politikos sąlygomis atveju, Vartotojas turi nustoti naudotis Interneto svetaine.

Privatumo politika ir slapukai

PRIVATUMO POLITIKA

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos (ES) 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), informuojame, kad Opus Dei prelatūra galės panaudoti asmens duomenis (įskaitant nuotraukas), esančius šiame Interneto puslapyje dėl gautų paklausimų, komentarų, įvykių arba pasiūlymų tvarkymo, atsakymų rengimo, organizavimo, o taip pat ir toliau nurodytais tikslais: viešai informuoti apie renginius ir minėjimus, atsakyti į paklausimus dėl informacijos pateikimo, registruoti naujienlaiškiui ar kitoms prenumeratoms bei užtikrinti tinkamą dėmesį bendravimui su Jumis bei Jus informuoti elektroninėmis priemonėmis arba mobiliaisiais prietaisais, kiek tai būtų susiję su Opus Dei tikslais.

Lankantis Interneto puslapyje nėra prašoma, kad būtų pateikiami asmeniniai duomenys.

Duomenų, perduotų šiam Interneto puslapiui, teisių turėtojai yra informuojami ir išreiškia vienareikšmį ir tiesioginį sutikimą, kad Opus Dei prelatūra, kuriai patikėtas asmeninių duomenų tvarkymas, galėtų tvarkyti, perleisti ir, jeigu tai būtų tikslinga, atliktų tarptautinį asmeninių duomenų perkėlimą, įskaitant vartotojo nuotraukas, teisėtais savo veiklos tikslais; tokią teisę turi ir asmenys bei dariniai, tiesiogiai susiję arba būtini dvasinių šios Institucijos tikslų įgyvendinimui. Opus Dei prelatūra, veikdama savo teisėtais interesais ir tik atitinkamiems tikslams būtina apimtimi, gali panaudoti duomenis šio Interneto puslapio vidiniam administravimui ir statistinei analizei.

Laikydamiesi įsipareigojimo užtikrinti duomenų subjektų privatumo apsaugą, Opus Dei prelatūros prioritetas yra rūpestingai užtikrinti visų Jūsų pateiktų duomenų konfidencialumą. Naudojamasi techninėmis, organizacinėmis priemonėmis bei žmogiškaisiais resursais, kad būtų užtikrinta, jog tik tam įgaliotas personalas turėtų prieigą prie Jūsų duomenų ir visais atvejais būtų gerbiamas Jūsų privatumas.

Informuojame, kad bet kuriuo metu galite įgyvendinti savo teisę prieiti, patikslinti, pašalinti arba prieštarauti dėl Jūsų asmeninių duomenų pateikiant raštą prie kurio būtų pridėtas Jūsų oficialaus asmens identifikavimo dokumento nuorašas, adresu Opus Dei informacijos biuras Lietuvoje, Jogailos g. 7-11, LT-01116 Vilnius arba elektroninio pašto adresu dpo@opusdei.org.

Paskutinis atnaujinimas: 2019 birželis.

SLAPUKAI

Ši interneto svetainė nenaudoja slapukų asmeninei vartotojų informacijai rinkti. Naudojami tik Google Analytics statistinės analizės slapukai (neturint galimybės atsekti IP adreso ir be įgalintų reklamos funkcijų) bei techninis Cloudfare slapukas, kuris nerenka atsekamos asmeninės informacijos bei leidžia paspartinti ir apsaugoti mūsų svetainę.

Šioje svetainėje paskelbtos medžiagos autorių teisės priklauso nuo jos kilmės:

- Šventojo Tėvo, jo pirmtakų ir apskritai Bažnyčios Mokymo tekstai: © Libreria Editrice Vaticana

- Šventojo Chosemarijos tekstai: © Fundación Scriptor

- Opus Dei prelato, jo pirmtakų tekstai, kiti tekstai, paskelbti skyriuje „Gyventi tikėjimu“, ir kiti šioje svetainėje paskelbti tekstai: © Fundación Studium

- Jeigu nenurodyta kitaip, nuotraukos yra iš autorių teisių saugomų nuotraukų archyvų, kurių paslaugos buvo užsakytos šiam puslapiui, arba priklauso kūrėjams, kurie leido naudoti savo nuotraukas pagal „Creative Commons“ licenciją. Institucinio pobūdžio vaizdai, kuriuos galima rasti šioje svetainėje: © Šventojo Kryžiaus ir Opus Dei prelatūra.

Jei norėtumėte naudoti šiame puslapyje pateiktą medžiagą, prašome kreiptis el.paštu redaccion@opusdei.org. Draudžiama atgaminti, platinti ir skleisti garso ir vaizdo laikmenas, įrašus, tekstus ir nuotraukas be aiškaus teisių turėtojų leidimo.