Prelatens brev (6 oktober 2022)

Opus Deis prelat meddelar att han sammankallar en extraordinarie kongress under första halvåret 2023. Syftet är att anpassa Verkets stadgar till riktlinjerna som anges i Motu proprio "Ad charisma tuendum".

Rom, den 6 oktober 2022

Mina kära barn: må Jesus vaka över mina döttrar och söner åt mig!

Som jag redan har meddelat er undersöker vi i Generalrådet och Centralrådet hur vi ska gå vidare för att genomföra det som påven har bett oss om när det gäller att anpassa Verkets stadgar till anvisningarna i Motu proprio Ad charisma tuendum.

Från dikasteriet för präster har vi fått rådet att inte bara göra en översyn av det som rör prelaturens beroende av detta dikasteri och förändringen från en femårsrapport till en årsrapport till den Heliga stolen om prelaturens verksamhet, utan att också föreslå andra möjliga justeringar av stadgarna som vi anser lämpliga i ljuset av Motu proprio. Vi har också fått rådet att ta den tid som behövs utan att ha bråttom

Eftersom detta är ett initiativ från den Heliga stolen är det inte nödvändigt att hålla de allmänna kongresser som föreskrivs för att införa ändringar i stadgarna (se nr 181, § 3). Men med Centralrådets och det Generalrådets positiva yttrande kommer jag att sammankalla en extraordinarie generalkongress för detta specifika och begränsade ändamål, vilken kommer att äga rum under första halvan av 2023.

För att förbereda kongressdeltagarnas arbete är det också viktigt att i god tid få in bidrag från dem av er som vill skicka specifika förslag. Ni kommer snart att få riktlinjer för hur och när ni ska skicka dem till mig för att underlätta studiet av dem.

Tänk på att det handlar om att implementera den Heliga stolens anvisningar, inte om att föreslå vilken förändring som helst som vi skulle kunna tycka var intressant. Vid sidan av önskan att vara trogna vår grundares arv är det viktigt att ha i åtanke att institutioners juridiska stabilitet ligger i allas intresse.

Naturligtvis kan texten i Motu Proprio ge upphov till andra förslag, förutom de som rör stadgarna, som kan ge ny kraft åt det apostoliska arbetet. Ni kommer att bli ombedda att lämna in dem vid ett senare tillfälle, när framtida arbetsveckor sammankallas.

Vi anförtror allt detta åt den helige Josemarías förbön, i dag när vi firar tjugoårsdagen av hans helgonförklaring. Låt oss — som påven Franciskus har uppmanat oss — be Herren att han ska låta den karisma som anförtroddes vår Fader i Kyrkans tjänst bära frukt med förnyad styrka i var och en av oss.

Med all min tillgivenhet välsignar jag er.

Er fader

Fernando

Fernando Ocáriz