Medlemmar i Opus Dei

Av de 92 000 medlemmarna är 98% lekmän, män och kvinnor, och majoriteten är gifta. De resterande 2% är präster.

PRÄSTER OCH LEKMÄN

Opus Dei utgörs av en prelat, ett eget prästerskap och lekmän, såväl kvinnor som män. I Opus Dei finns det inte olika grader av medlemmar. Det finns bara olika sätt att leva en och samma kristna kallelse enligt vars och ens personliga omständigheter: gift eller ogift, frisk eller sjuk osv.

Opus Deis anda leder var och en av dem att fullgöra de sysslor och plikter som tillkommer dem enligt deras ställning i samhället och i kyrkan, så fullkomligt som möjligt med en strävan efter att identifieras med Jesus Kristus mitt i världen, i sina omständigheter och i sina yrken

Den gudomliga kallelsen till Opus Dei är den samma för alla dess medlemmar. De tre allmänna modaliteterna som kallelsen särpräglas av, beroende på den egna disponibiliteten, är också likadana för män och kvinnor (numerarier, adjungerade och supernumerarier)

Förutom prästerna åtar sig några lekmän – män och kvinnor – av apostoliska skäl och som en Guds gåva att leva i celibat. De är numerarier och adjungerade. Detta ger dem en större tillgänglighet till att ta hand om utbildningsverksamheter utan att för den skull modifiera sitt lekmannastånd, sin yrkesmässiga situation, sin plats i kyrkan eller i samhället.

Majoriteten av Opus Deis medlemmar är de som kallas supernume­ra­rier, vanligtvis gifta män eller kvinnor, för vilka helgelsen av familjeplikter upptar den främsta platsen i deras kristna liv. Supernumerarierna utgör för närvarande cirka 70 procent av Opus Deis medlemmar.

Numerariemedlemmarna bor vanligtvis i Opus Deis centra, eftersom deras levnadsförhållanden tillåter dem att stå helt och hållet till förfogande för att ta hand om de apostoliska aktiviteterna och om utbildningen av de övriga medlemmarna i prelaturen.

Några av de kvinnliga numerarier – de kallas assisterande numerarier – ägnar sig främst (men inte exklusivt) och vanligast (men inte nödvändigtvis alltid) åt att ta hand om hushållsarbetet i prelaturens centra, vilket utgör deras vanliga yrkesarbete. Detta gör att evangelisationen, som Prelaturens verksamheter syftar till, kan äga rum i en miljö som kännetecknar en kristen familj. När det gäller det kristna livet har de samma åtaganden som de andra medlemmarna i Prelaturen.

Beslutet om att be om inträdde i Opus Dei som assisterande numerarie förutsätter en fallenhet eller yrkesintresse för hushållsarbete och en önskan att tillägna sig denna yrkeskompetens, om man kommer från andra yrkesområden. På samma sätt som de andra kvinnliga numerarier som tar hand om dessa arbeten i Opus Deis centra gör de inte detta som anställda i främmande hem utan som mödrar eller familjesystrar i eget hem.

Adjungerade medlemmar i prelaturen lever med sin familj, eller där det lämpar sig bäst av yrkesmässiga skäl.

Prelaturens präster kommer från de manliga lekmännen i Opus Dei: numerariemedlemmar och adjungerade, som har uttryckt sin beredskap att bli präster och efter att ha tillhört prelaturen i många år samt genomfört de studier som prästämbetet kräver inbjuds av prelaten att ta emot prästvigningens sakrament. Deras pastorala arbete inriktar sig på att främst tjäna prelaturens medlemmar och den apostoliska verksamhet som dessa driver.

FAMILJEATMOSFÄR

Ett karaktärsdrag i Opus Dei är den kristna familjeatmosfären. Denna atmosfär råder i all den verksamhet som prelaturen organiserar. Den uttrycks även på ett materiellt sätt i den hemtrevnad som råder i dess centra, ett enkelt och förtroendefullt umgänge samt att alla anstränger sig för att ha en attityd av tjänstvillighet, förståelse och finkänslighet i vardagslivet.

NÅGRA FAKTA

Prelaturen utgörs av 92 900 personer, av vilka 2 095 är präster. Ungefär hälften av det totala antalet är kvinnor och hälften män.