Verksamheter

Andlig vägledning, reträtter, föredrag om den kristna läran och katekesundervisning är några av de verksamheter som Opus Dei anordnar för att hjälpa dem som vill bättra på sitt andliga liv och sin evangeliseringsiver. De äger rum i Opus Deis centra, i kyrkor eller församlingar eller i någon av deltagarnas hem, och de är öppna för alla.

"Opus Deis huvudsakliga uppgift är att ge åt sina medlemmar samt åt dem som vill ta emot dem, de nödvändiga andliga hjälpmedlen för att leva som goda kristna mitt i världen", förklarade grundaren.

UTBILDNINGSMEDEL

Prelaturens medlemmar deltar i en studiecirkel som äger rum en gång i veckan och som handlar om den kristna tron och om det andliga livet. De deltar i en månadsreträtt som består i att ägna några timmar en dag i månaden åt personlig bön och reflektion över teman som rör det kristna livet. Dessutom deltar de årligen i en längre reträtt som vanligen äger rum under tre till fem dagar.

Liknande utbildningsmedel förmedlas till medarbetarna, till de ungdomar som deltar i prelaturens apostoliska arbete och till andra som vill ta emot dem.

Utbildningsmedlen förmedlas i Opus Deis centra samt på andra platser som kan anses lämpliga. En cirkel kan man till exempel hålla hemma hos någon av deltagarna, en reträtt kan hållas i en kyrka som kyrkoherden upplåter för detta ändamål under några timmar, osv.

APOSTOLAT

Den evangelisering som var och en av prelaturens medlemmar utför i sin omgivning är det viktigaste av Opus Deis apostolat. Det handlar om att vittna om sin tro och hjälpa till i arbetet och i de vanliga omständigheter som var och en befinner sig i.

Därför begränsar sig inte det arbete som medlemmar i Opus Dei utför till något specifikt område, såsom skolor, att ta hand om sjuka eller hjälpa handikappade. Prelaturen vill påminna om att alla kristna, oavsett deras timliga verksamhet, bör medverka till att på ett kristet sätt lösa samhällsproblemen och ständigt vittna om sin tro där de befinner sig.

KOOPERATIVA VERK

De kooperativa verken är initiativ av medlemmar i Opus Dei och dess medarbetare tillsammans med andra personer. Prelaturen står som garant för deras aktivitet genom att ta hand om deras kristna orientering. De är initiativ av civil karaktär som inte är vinstdrivande utan har ett rent apostoliskt och serviceinriktat mål.

Bland de kooperativa verken förekommer utbildnings- och hjälpinstanser såsom skolor, universitet, centra för utbildning av kvinnor, läkarmottagningar i utvecklingsområden, lantbruksskolor, yrkesskolor, studenthem, kulturella centra mm. Prelaturen tar inte hand om handelsföretag, politiska partier eller vinstdrivande verksamheter.

Huvudman och ansvarig för de kooperativa verkens drift är alltid deras initiativtagare och inte prelaturen Opus Dei, vilken endast tar hand om deras andliga, kristna orientering. Varje initiativ finansieras på samma sätt som alla andra initiativ av liknande slag: genom donationer, bidrag och stipendier, etc.

Ofta förekommer det att de kooperativa verken går med minus, på grund av den typ av verksamhet de utför samt för att de inte är vinstdrivande. Av den anledningen brukar de, förutom de redan nämnda donationerna från medlemmar i Opus Dei, medarbetare och många andra personer, ta emot offentliga subventioner från allmänna myndigheter som stödjer verksamheter med social inriktning, liksom bidrag från privata fonder och företag.