En förening för präster

Det heliga Korsets prästsällskap är en förening för präster, som är knuten till prelaturen Opus Dei. Målet är att främja strävandet efter helighet enligt Opus Deis anda hos präster i deras arbete för att tjäna kyrkan.

Medarbetare

Opus Deis medarbetare är män och kvinnor som, utan att tillhöra prelaturen, hjälper till med olika verksamheter såsom utbildning, sjukvård, sociala och kulturella projekt osv. tillsammans med prelaturens medlemmar.