Questions about Opus Dei

Description

PAR OPUS DEI

Kas ir Opus Dei?

Opus Dei –latīņu valodā « Dieva Darbs », ir Romas Katoļu Baznīcas hierarhiska institūcija- personāla prelatūra, kuras mērķis ir līdzdarboties Baznīcas evaņģelizācijas misijā. Opus Dei apņemas izplatīt vispārējo aicinājumu uz svētumu un aicina katru cilvēku apzināties ikdienas darba svētdarīšanas vērtību. Opus Dei 1928. gada 2. oktobrī dibināja Svētais Hosemarija Eskriva (Josemaría Escrivá).

Kas ir personāla prelatūra?

Personālās prelatūras ir Baznīcas cirkumskripcijas, ko Vatikāna II Koncils un Kanonisko tiesību Kodekss paredzēja, lai ar lielu elastīgumu veiktu noteiktus pastorālus uzdevumus. Personālo prelatūru ticīgie aizvien paliek piederīgi savai diecēzei.

Kādas raksturīgas pazīmes ir Opus Dei personālajai prelatūrai?

Opus Dei ir starptautiska mēroga personāla prelatūra, kas sastāv no Prelāta, sava prelatūras prezbitērija, un ticīgiem lajiem -vīriešiem un sievietēm. Prelatūras priesteri nāk no prelatūras laju vidus. Laji un priesteri organiski līdzdarbojas prelatūras misijā, izplatot svētuma ideālu pasaules vidū un īpaši veicinot darba svētdarīšanu.

Vai Opus Dei vēršas vienlīdz gan pie vīriešiem, gan pie sievietēm?

Gan vīriešiem, gan sievietēm vienādā mērā pieder Dieva bērnu gods un cieņa, un abu dzimumu personas, pateicoties kristības dāvanai, tiek aicināti uz varonīgu svētumu. Prelatūras vīrieši un sievietes dzīvo saskaņā ar vienu garīgu ideālu, veicina līdzīgus apustulātus, strādā godīgās profesijās, cenšas arī svētdarīt darbu un ģimenes dzīvi. Turklāt, Opus Dei laji, vīrieši un sievietes, ieņem identiskus vadības un formācijas uzdevumus prelatūrā.

Ko nozīmē būt svētiem?

Būt svētiem nozīmē līdzināties Kristum visā –domās, jūtās, vārdos un darbos. Visraksturīgākā svētuma pazīme ir mīlestība – mīlēt Dievu pāri visam un tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība pilnveido visus tikumus – pazemību, taisnību, šķīstību, strādīgumu, paklausību, līksmību… Tas ir mērķis, uz kuru, paļaujoties uz Dieva palīdzību, ir aicināti visi kristīgie un kas pilnībā, pēc visas dzīves cīņas, sasniedzams tikai debesīs.

Ko nozīmē svētdarīt darbu?

Tas nozīmē strādāt pēc Jēzus Kristus Gara –strādāt labi un kvalitatīvi saskaņā ar taisnīgumu un likumu, lai mīlētu Dievu un kalpotu citiem. Tādā veidā tiek dots vērtīgs ieguldījums pasaules svētdarīšanai no iekšpuses un tiek padarīts klātesošs Evaņģēlijs visās cilvēces aktivitātēs. Gan tajās, kas izskatās spīdoši, gan tajās, kas izskatās pazemīgākas un noslēptas, jo Dieva priekšā ir svarīgi nevis cilvēciskie panākumi, bet gan mīlestība, ko mēs ieliekam darbā.

Kāds ir Opus Dei apustulāts?

Galvenokārt nevis grupā, bet individuāli, ikviens pašatbildīgi darbojas patstāvīgi savā vidē, dabiski un spontāni. Apustulāts piešķir draudzībai lielāku vērtību – labs kristietis cenšas būt labs draugs, atklāts un uzticams. Turklāt Opus Dei ticīgie ar daudzu citu cilvēku atbalstu sadarbojas savu vides problēmu risināšanā un palīdz visnabadzīgākajiem, veicina izglītības un palīdzības centru izveidi – skolas, slimnīcas, arodizglītības iestādes, universitātes…

Vai Opus Dei ir savas mācības, sava sabiedriskā vai sociālā politika?

Opus Dei māca un aizsargā tikai Baznīcas mācību. Visās sabiedrības jomās Opus Dei specifiskā iezīme ir pūles izplatīt Evaņģēliju caur darba svētdarīšanu. Opus Dei prelatūrā ticīgie dzīvo un veicina brīvību un plurālismu visos politikas, kultūras, ekonomikas un sociālajos jautājumos, kuru risinājumus Baznīca nav definējusi.

KAM IR DOMĀTS

Kas var pievienoties Opus Dei prelatūrai?

Opus Dei prelatūrai var pievienoties jebkurš pieaugušais katoļticīgais kristietis - no visām kultūrām, tautībām, sabiedriskā stāvokļa un turības līmeņa. Vīrieši un sievietes, kas sadzirdējuši Dieva aicinājumu pilnīgākajai kalpošanai pasaulē un brīvprātīgi atbild šim aicinājumam. Pievienošanās Opus Dei vienmēr ir mīloša atbilde uz dievišķo mīlestības aicinājumu. Atbilstoši statiskas datiem 2005. gada nogalē Opus Dei prelatūrai pievienojušies vairāk nekā 85.000 cilvēku.

Vai Opus Dei prelatūrai var pievienoties precēti cilvēki?

Vairākums Opus Dei ticīgo ir precējušies un cenšas sekot Jēzum Kristum tieši viņu dzīves ikdienas apstākļos –viņu darbā, ārpus mājas un mājās. Viņi rūpējas par savu ģimeni, pastāvīgi atjauno savu laulāta pāra mīlestību, augstsirdīgi pieņem bērnus, ko Dievs viņiem dod, rūpīgi viņus audzina, un nodod tālāk ticību ar savu piemēru un mīlestību.

Kā var pievienoties Opus Dei?

Iestāšanās Opus Dei prelatūrā notiek caur formālu līguma veida paziņojumu no prelatūras un interesenta puses. Cilvēkam iestājoties Opus Dei, prelatūra apņemas nodrošināt interesentam pastāvīgu formāciju attiecībā uz katolisko ticību un Opus Dei garīgumu, kā arī prelatūras priesteru pastorālo palīdzību. Interesents apņemas pakļauties prelāta jurisdikcijai tajā, kas attiecas uz prelatūras īpašo mērķi, un ievērot normas, kas to nosaka. Tas pieprasa pilngadību un brīvprātīgu, apsvērtu un nobriedušu lēmumu. Līdz ar to, nepieciešams saņemt piemēroto informāciju un ievērot attiecīgo sagatavošanās periodu.

Vai Opus Dei prelatūrā ir ticīgie, kas dzīvo celibātā?

Līdz ar priesteriem, daži laji –vīrieši un sievietes, dzīvo celibātā, kā Dieva dāvana un apustulāta dēļ. Tas viņiem ļauj labāk nodoties formācijas uzdevumiem, bet neizmaina viņu laja un profesionālo stāvokli, kā arī pozīcijas Baznīcā un sabiedrībā.

Kā gatavoties, lai iestātos Opus Dei?

Gatavošanas periods ietver regulārus formācijas līdzekļus– rekolekcijas, kursus, garīgo vadību, kas palīdz iedziļināties Opus Dei garīgumā. Tiek arī ieteikts pierast pie prelatūras ticīgo garīgā dzīves plāna izpildīšanas, kas iekļauj biežu sakramentu saņemšanu, lūgšanu, apustulātu, kā arī pazemīgas un pastāvīgas pūles, lai apgūtu tikumus.

Vai sekulārie priesteri var piederēt Opus Dei prelatūrai?

Sekulārie priesteri jau piederēdami kādam diecēzes prezbitērijam nevar piederēt prelatūrai, bet var pievienoties Svētā Krusta priesteru apvienībai –biedrība, kas nesaraujami saistīta ar prelatūru. Pievienodamies Svēta Krusta apvienībai, viņi vēl joprojām pilnīgi pieder savas diecēzes prezbitērijam un tāpat kā agrāk ir atkarīgi no sava bīskapa. Viņi uzņemas meklēt svētumu priestera darbā Opus Dei garīgumā, un īpaši cenšas dzīvot ciešā vienotībā ar saviem bīskapiem un pārējiem priesteriem.

Vai kristieši, kas nav katoļi vai piederīgi kādām citām ticībām, var piederēt Opus Dei prelatūrai?

Kristieši, kas nav katoļi, un pārējo reliģiju pārstāvji nevar pievienoties prelatūrai, bet var līdzdarboties ar Opus Dei, ja viņi to vēlas. Cilvēki, kas līdzdarbojas –kooperatori, lūdzas par Opus Dei un iegulda savu darbu un ziedojumus izglītības un palīdzības sniegšanas darbos, ko prelatūras ticīgie veicina visā pasaulē. Mūsdienās bez katoļiem Opus Dei kooperatori ir gan citu konfesiju kristieši - pareizticīgie, anglikāņi un luterāņi, gan arī jūdu, musulmaņu un budistu reliģiju pārstāvji vai arī cilvēki bez reliģiskās piederības.

AKTIVITĀTES, AR KO NODARBOJAS

Kādas aktivitātes veicina Opus Dei?

Opus Dei saviem ticīgajiem piedāvā pastorālo aprūpi un kristīgas formācijas līdzekļus, kas viņiem palīdz sekmīgi veikt viņu misiju pasaulē. Tā arī piedāvā formācijas līdzekļus tiem, kurus interesē iedziļināties ticības patiesībās. Prelatūra organizē lekcijas, kursus, rekolekciju dienas, piedāvā garīgo vadību u.c., lai izplatītu Evaņģēliju un Baznīcas Maģistērija mācību un palīdzētu dzīvot saskaņā ar to. Formācijas līdzekļi tiek organizēti atsevišķā laikā un vietās vīriešiem un sievietēm, un ir viegli savienojami ar dalībnieku ģimenes, profesionālajiem un sabiedriskajiem pienākumiem.

Vai Opus Dei veicina aktivitātes jauniešiem?

Opus Dei centri piedāvā sekojošas formācijas aktivitātes studentiem un darbiniekiem : lekcijas par katolisko mācību, garīgo vadību, kultūras sanāksmes un sadarbības projektus. Turklāt formācijas līdzekļos pastāvīgi tiek atgādināts par akadēmisko studiju un darba svarīgumu – cik nepieciešama piemērota sagatavošanās, lai apzinīgi kalpotu sabiedrībai un Baznīcai, lai mēs būtu miera un prieka sējēji un lai varētu celt cilvēciskāku, tiesiskāku un kristīgāku pasauli.

Kāda attieksme ir Opus Dei prelatūrai pret citām Baznīcas institūcijām?

Opus Dei prelatūra un ikkatrs tās ticīgais īpaši cenšas dzīvot pilnīgā komūnijā ar Pāvestu, bīskapiem, priesteriem, garīgās kārtas pārstāvjiem un visām Baznīcas autoritātēm. Opus Dei dibinātājs vienmēr atgādināja, ka Opus Dei eksistē vienīgi, lai kalpotu Baznīcai un ka prelatūras ticīgajiem ir jābūt vienotības « ieraugam ».

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Kur var iegūt plašāku informāciju par Opus Dei?

Prelatūra izdod oficiālo biļetenu - Romana, kas apkopo visus dokumentus un ziņas par savām prelatūras aktivitātēm. Papildus informācija ir mājas lapā www.romana.org. Papildus informācijai, ko ietver šī mājas lapa, Jūs varat atrast plašāku informāciju : - par Svēto Hosemariju (www.josemariaescriva.info). - Par viņa rakstiem (www.escrivaworks.org). Valstīs, kurās Opus Dei strādā, žurnālistu un komunikācijas profesionāļu rīcībā ir arī Informācijas Birojs. Jūs varat atrast šo Biroju elektronisko adresi šis mājas lapas sekcijā «Preses birojs».

Kur varētu dabūt vairāk informācijas par Opus Dei?

Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas, aizpildiet sekojošo anketu: http://www.opusdei.lv/lv-lv/contact/