Kooperatori

Opus Dei kooperatori ir cilvēki, kas, nebūdami prelatūras locekļi, iesaistās tās darbā, īstenojot dažādas ar izglītību, palīdzības sniegšanu, kultūras un sociālajiem projektiem saistītas aktivitātes.

Kooperatoru svarīgākais iesaistīšanās veids ir lūgšana.

Kooperatori var iesaistīties prelatūras iniciatīvās jo īpaši ar lūgšanas starpniecību, kā arī ar darbu un finansiālu atbalstu.

Tādējādi viņi ar Baznīcas dāvātajām veltēm sadarbojas ar Opus Dei. Kooperatori var gūt īpašas atlaidas konkrētās gada dienās, ja ievēro Baznīcas paredzētos nosacījumus, un ik reizi, kad viņi ar īpašu veltīšanos no jauna uzņemas savas kooperatoru saistības.

Turklāt viņi bauda garīgo atbalstu, kas izpaužas kā prelatūras Opus Dei locekļu lūgšana viņu nodomā. Ja kooperatori to vēlas, viņi var piedalīties tādos formācijas veidos kā rekolekcijas, kursi u.c.

Lai kļūtu par kooperatoru, nav nepieciešams īpašs aicinājums. Parasti kooperatori ir Opus Dei locekļu radinieki, draugi, kolēģi vai kaimiņi. Tie ir arī cilvēki, kas godina svēto Hosemariju vai kas piedalās prelatūras veiktajā kalpošanā, vai arī tādi, kas atbalsta prelatūras locekļu veikto darbu humānās palīdzības un sociālajos projektos.

Katrā valstī prelāta vikārs var piešķirt cilvēkam kooperatora vai kooperatores statusu, ja to iesaka kāds no Opus Dei locekļiem.

Opus Dei kooperatoru vidū ir katoļticīgie, citu konfesiju kristieši un arī citu reliģiju ticīgie. Arī cilvēki, kam nav ticības un kas nav piederīgi nevienai reliģijai, var kļūt par kooperatoriem. Viņus visus vieno vēlme līdzdarboties dažādās iniciatīvās, kas ir atvērtas visiem un kuru mērķis ir sabiedrības labums.

Kooperatori, kas to vēlas, var izmantot prelatūras Opus Dei piedāvātos formācijas līdzekļus. Tas viņiem dāvā iespēju padziļināt garīgo dzīvi un personīgi – nevis kā grupa – apliecināt aicinājumu uz kristietību. Šāda formācija viņus mudina pievērsties lūgšanai, sakramentiem, Marijas godināšanai u.c. Arī sajūtamā pāvesta un bīskapu mīlestība būtiski raksturo garīgumu, ko viņiem sniedz prelatūra.

Daudz ir to cilvēku, kas tādējādi atklāj iespēju īstenot un arī apliecināt savā vidē, kurā viņi dzīvo kā kristieši, Opus Dei raksturīgo – ikdienas darba, ģimenes un sabiedrisko pienākumu svētdarīšanu.

Arī reliģiskas kopienas var saņemt Opus Dei kooperatoru statusu. Šo kopienu locekļi ik dienas lūdzas par prelatūras apustulātu. Šobrīd šo kopienu skaits ir sasniedzis vairākus simtus.