Sausio 21 d. prasidės naujojo Opus Dei prelato rinkimo procesas

Opus Dei prelato rinkimo procesas prasidės š.m. sausio 21 d. Romoje. Naujasis prelatas bus trečiasis šv. Josemarios Escrivos įpėdinis ir pakeis praeitų metų gruodžio 12 d. mirusį vysk. Javier Echevarria.

„Šį laikotarpį gyvename maldos dvasioje, ypač kreipdamiesi į Šventąją Dvasią“, - pasakė vikaras augziliaras mons. Fernando Ocariz, ir pridūrė: - „Gyvename susivieniję su Popiežiumi Pranciškumi ir visa Bažnyčia . Jaučiame gilią padėką mons. Javier Echevarria už jo pastoracinį darbą ir paliktą gerą pavyzdį.“

Rinkimo ir paskyrimo procesas prasidės sausio 21 d. su plenariniu prelatūros moterų tarybos susirinkimu. Rinkiminis kongresas prasidės sausio 23 d., dalyviai balsuos už naująjį prelatą atsižvelgdami į moterų pasiūlytus kandidatus.

Procese iš viso dalyvaus 194 Opus Dei tikinčiųjų – kunigai ir pasauliečiai paskirti iš įvairių pasaulio šalių, kur Opus Dei vykdo pastoracinį darbą. Išrinktasis, sutikęs priimti nominaciją, turi kreiptis patvirtinimo į Šv. Tėvą, kuris ir paskiria Opus Dei prelatą.

Po to, kai prelatas bus išrinktas, kongreso dalyviai toliau posėdžiaus dar keletą dienų dėl narių paskyrimo į centrines tarybas, kurios padės prelatui prelatūros valdyme, ir dėl Opus Dei apaštalavimo prioritetų aštuonerių metų laikotarpiui iki kito eilinio generalinio kongreso aptarimo.