Prelatens meddelande (15 maj 2024)

Med tanke på att pingsten närmar sig uppmanar Opus Deis prelat oss att meditera över hur den helige Ande verkar i vår själ. Han fortsätter att uppmuntra oss att be för den pågående översynen av stadgarna.

Prelatens meddelande

Rom den 15 maj 2024

Mina kära: må Jesus vaka över mina barn!

Den 19 denna månad firar vi pingstdagen, ett tillfälle att särskilt högtidlighålla den Helige Andes synliga ankomst till den nyfödda kyrkan. I form av en renande eld och en stormvind kom Hjälparen till apostlarna med en ny vishet, en ny kärlek och en impuls till modig evangelisation.

Denna högtid är också ett tillfälle att meditera, att tacka och att öppna våra själar för den Helige Andens, den oändliga kärlekens, verkan. Med sin heliggörande nåd gör han oss allt mer lika Kristus och gör oss i Kristus mer och mer till Gud Faderns barn

Som en förberedelse inför pingsten kan det hjälpa oss att under de närmaste dagarna åter meditera över denna text av Paulus: »Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: "Abba! Fader!"« (Rom 8:14-15). Som säkert många av er gör tänker jag omedelbart på vår Faders ord när han berättade om en händelse som ägde rum på en spårvagn i Madrid den 16 oktober 1931: »Jag kände Herrens ingripande, som fick denna ömma åkallan att gro i mitt hjärta och på mina läppar, som en uppmaning som inte gick att avvärja: Abba! Pater!« (Brev 9 januari 1959).

Så föddes i den helige Josemarías hjärta insikten om det gudomliga barnaskapet som grund för Verkets anda. Ett barnaskap som av nödvändighet mynnar ut i ett motsvarande broderskap i kyrkan – och i Verket som en liten del av kyrkan – och i den apostoliska impulsen.

Du har säkert läst och mediterat över allt detta och mycket annat på temat den Helige Ande och det gudomliga barnaskapet. Men låt oss inte tröttna på att begrunda och tacka för denna övernaturliga verklighet. Vi kan försöka leva i denna insikt med ett förnyat hopp, så att vi med Herrens hjälp, som Guds döttrar och söner i Kristus genom den helige Ande, också kan uttrycka det mer och mer i broderlig kärlek och genom att tjäna andra människor.

Som jag flera gånger har påmint er om räknar jag med allas och envars böner, cor unum et anima una (Apg 4:32) – det är allas angelägenhet – för den pågående översynen av våra stadgar. Ett första möte med fyra medlemmar av Dikasteriet och fyra professorer i kyrkorätt från Opus Dei, tre män och en kvinna, ägde rum i början av denna månad. Ett andra sådant möte är planerat till slutet av juni och kommer troligen att fortsätta efter sommaren. Syftet är att på bästa möjliga sätt utmejsla Verkets stadgar, i enlighet med påvens uppmaning att “värna om karisman” (Ad charisma tuendum), dvs. värna om dess väsentliga beståndsdelar (sekulariteten och lekmannakaraktären, enhet i kallelsen mellan lekmän – män och kvinnor – och präster, etc.). Pingstens högtid hjälper oss att förlita oss på Hjälparens verkan, också när det gäller detta pågående arbete , samtidigt som vi, var och en för sig och som familj, lever i den anda av barnaskap som jag talade om ovan.

Om Gud vill kommer tjugonio av era bröder i Verket att prästvigas den 25 maj: må de också vara mycket närvarande i våra böner, särskilt under de närmaste dagarna.

Vi kommer att fira pingst i mitten av maj månad. Det kan hjälpa oss att tänka på att den heliga Jungfrun, som förmedlare av all nåd, är – med S:t Andreas av Kretas ord – "den moder från vilken Anden utgår över alla" (Marian Homily II).

Med all min kärlek välsignar jag er

er Fader

Fernando Ocáriz