Prelatens julhälsning (Jul 2023)

Opus Deis prelat inbjuder oss att fira julen nära människor som lider av krig och fattigdom.

Rom, den 15 december 2023

Mina kära: må Jesus vaka över mina barn!

Under jultiden är det naturligt att våra tankar går till de konflikter som skakar Jesu land och resten av världen. Medvetenheten om att vi är barn till samma Fader får oss att betrakta det som händer i världen som något nära inpå, som något som angår oss. »Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra« (1 Kor 12:26-27). Låt oss sträva efter att vara generösa i bön och uppoffringar, i vetskap om att »den minsta av våra handlingar som utförs i kärlek gör sin röst hörd till allas gagn« (Katolska kyrkans katekes, nr 953). Låt oss samtidigt be Herren om hans nåd så att denna vår omsorg om fred i världen också leder oss till att fatta konkreta föresatser att göra vad som står i vår makt för att skapa fred i vår familj, på vår arbetsplats och så vidare.

»Fred, sanning, enhet, rättvisa. Vad svårt det ibland verkar vara att övervinna de barriärer som hindrar människor att leva tillsammans! Och ändå är vi kristna kallade att förverkliga broderskapets stora underverk« (När Kristus går förbi, nr 157). I begrundandet av Jesu födelse har vi ett bra tillfälle att undanröja de hinder som skiljer oss från andra och att rikta vår uppmärksamhet mot det som förenar oss. Låt inte våra olikheter få sista ordet i våra nära relationer. Genom att vända blicken mot krubban, mot detta Barn som är fött för allas vår skull och som finns där för oss alla, kan vi finna styrkan att förlåta, att be om förlåtelse, att förstå och att älska.

Betlehems krubba talar också om fattigdom. Jesus föddes med få tillhörigheter, men med mycket kärlek: den från Maria, Josef och herdarna. Som påven Franciskus har påpekat, »de var alla fattiga, förenade av tillgivenhet och förundran, inte av rikedom och stora möjligheter. Den enkla krubban lyfter därför fram livets sanna rikedomar: inte pengar och makt, utan relationer och människor« (Predikan, 24/12 2022). Kristus visar oss att den bästa gåvan vi kan ge vid den här tiden på året inte är något materiellt, utan bön och tillgivenhet. Låt oss försöka utvidga denna tillgivenhet till de mest behövande människorna. Erbjud mänsklig närhet och låt varje konkret hjälp åtföljas av en bön till Gud. På så sätt kommer fler människor att få erfara rikedomen i att känna sig älskade även om vi inte kan lösa den materiella fattigdomen.

Jungfru Maria, som med sinnesfrid och kärlek kunde bära alla händelser i sin sons liv, kommer att hjälpa oss att finna den frid och glädje som kommer av att vi låter Jesus födas även i våra hjärtan.

Min varmaste julhälsning och välsignelse

Fernando Ocáriz