Hur genomförs den extraordinära generalkongressen?

Frågor och svar om motu proprio "Ad charisma tuendum" och om den extraordinära generalkongressen i Opus Dei.

Under den första dagen kommer kongressdeltagarna att individuellt studera de förslag som utarbetats i Rom med hjälp av experter, baserade på de inkomna förslagen för att anpassa stadgarna till Motu Proprio "Ad charisma tuendum".

Kongressen kommer att fortsätta med studiegrupper (cirka 30 personer vardera) som arbetar samtidigt. Varje grupp presenterar sedan sina förslag för prelaten.

På den tredje och sista dagen kommer prelaten att formulera ett enhetligt förslag som kommer att läggas fram för en omröstning i plenum och godkännas med enkel majoritet. Det resulterande förslaget överlämnas sedan till Heliga stolen. Det slutliga godkännandet ligger hos påven, som är den behöriga lagstiftaren.