Avlat för medlemmar, släktingar och medarbetare i Opus Dei

På vissa datum som är relaterade till Verkets historia och dess skyddspatroner kan medlemmar i Opus Dei, deras familjer samt katolska medarbetare få fullständig eller partiell avlat. I den här artikeln förklarar vi hur och när.

Innehåll


Vad är avlat?

Som den katolska kyrkans katekes säger, »avlat innebär att det timliga straff som man ådragit sig genom synd som redan har utplånats blir efterskänkt inför Gud. Det är ett efterskänkande som en väl förberedd troende kristen erhåller på vissa bestämda villkor, genom ett kyrkans ingripande. Ty kyrkan är återlösningens förmedlare, och hon fördelar och öser i enlighet med sin auktoritet ur den skatt av tillfyllestgörelse som Kristus och helgonen har samlat« (nr. 1471).

Avlaten är partiell eller fullständig, dvs, den kan ge partiell eller fullkomlig befrielse från det timliga straff som hänger ihop med synden.[1].

Hur får man avlat?

För att få den fullständiga avlat som är knuten till en viss dag måste man, förutom att vilja undvika alla dödssynder eller mindre synder, uppfylla tre villkor: Sakramental bikt, eukaristisk kommunion och bön för påvens intentioner. De tre villkoren kan uppfyllas några dagar före eller efter det fastställda datumet, men det är tillrådligt att kommunionen och bönen för påvens intentioner äger rum den dag då avlat beviljas. Det är endast möjligt att få fullständig avlat en gång per dag. En enda sakramental bikt kan ge fullständig avlat flera gånger, medan en enda eukaristisk kommunion och bön för påvens intentioner endast kan ge fullständig avlat en gång.[2]

På vissa högtidsdagar och årsdagar i kyrkan och i Opus Dei

Opus Deis trogna kan — förutsatt att de, utöver att uppfylla de villkor som fastställts av kyrkan, förnyar sina åtaganden gentemot Opus Dei av hängivenhet — erhålla en fullständig avlat vid tillfällena som listas nedan. (Medarbetare kan också erhålla fullständig avlat om de uppfyller ovan ställda villkor och förnyar sitt beslut att vara medarbetare):

 • 14 februari: årsdagen av inledningen av Opus Deis apostolat bland kvinnor och av grundandet av det Heliga Korsets prästsällskap[3].
 • 19 mars: den helige Josefs högtid.
 • 29 juni: apostlarna Petrus och Paulus högtid.
 • 14 september: det heliga korsets upphöjelse.
 • 29 september: S:t Mikael, S:t Gabriel och S:t Rafael, ärkeänglar.
 • 2 oktober: årsdagen av Opus Deis grundande. De heliga skyddsänglarnas högtid.
 • 27 december: S:t Johannes, apostel och evangelist.

Dessutom kan Opus Deis trogna få fullständig avlat på dagen för antagning, inkorporering och fidelitas, samt på 25-, 50-, 60- och 75-årsdagen av antagningen. Medarbetare kan också få fullständig avlat på dagen för inskrivningen som medarbetare.

Fullständig avlat för släktingar till Opus Deis trogna[4] och andra personer som står Verket nära

  • På den heliga familjens högtid. Föräldrar och syskon till Opus Deis trogna, samt makar och barn till supernumerarier, som deltar i en gudstjänst.
  • I triduum som föregår Herrens födelse- och påskhögtid. Varje troende som deltar i de liturgiska firanden som prelaturen vanligtvis anordnar på dessa datum.

Avlat under olika omständigheter

På samma sätt finns det många andra tillfällen att ta emot avlat genom att recitera vissa böner eller andakter som beviljas alla kristna troende (jfr Enchiridion Indulgentiarum). Många av dem ingår i Verkets levnadsplan eller sedvänjor. Vissa av dessa böner eller andakter ger fullständig avlat, till exempel en halvtimmes bön framför tabernaklet eller att be rosenkransen i familjen eller i en kyrka eller ett kapell. Andra böner ger partiell avlat, till exempel: offrande av arbetet, besök hos det allraheligaste sakramentet, Angelus eller Regina Coeli, den marianska antifonen på lördagar, Adoro te devote, andlig kommunion, många av de böner som ingår i Verkets Preces, etc.

Partiella avlat

För att erhålla partiell avlat krävs endast att man uppfyller de allmänna villkoren för att erhålla någon avlat, dvs. att vara kapabel (dvs. döpt, inte exkommunicerad och i ett nådens tillstånd åtminstone vid slutet av de föreskrivna gärningarna), att ha avsikten att erhålla dem (åtminstone på ett allmänt sätt), att utföra de föreskrivna gärningarna inom den föreskrivna tiden och på det föreskrivna sättet, enligt eftergift och, åtminstone, inre ånger. (jfr. Enchiridion indulgentiarum, Normae de indulgentias, nr. 4 y 17).

För att skänka en kristen anda åt vardagslivets uppgifter beviljar kyrkan partiell avlat till alla troende med fyra allmänna villkor:

 • genom att med ödmjuk förtröstan lyfta upp själen till Gud i fullgörandet av sina plikter och i det lidandet som livets svårigheter orsakar, och lägga till - även om det bara är mentalt - någon from åkallan;
 • genom att ställa sig själv eller sina ägodelar, i en anda av barmhärtighet och driven av trons anda, till förfogande för sina bröder och systrar i nöd;
 • genom att i botens anda avstå från något tillåtet och angenämt;
 • genom att uttryckligen vittna om tron inför andra under de särskilda omständigheter som råder i vardagslivet.

Dessutom finns det många andra konkreta omständigheter då partiell avlat medges, till exempel genom att undervisa eller ta emot kristen undervisning, genom att uppmärksamt och andäktigt delta i förkunnelsen av Guds ord, genom att delta i en månadsreträtt, genom att fromt hålla inre bön, genom att recitera en bönesuck medan man kysser träkorset i Opus Deis kapell, etc.

Dessutom åtnjuter medlemmarna i Verket och medarbetarna andra andliga förmåner i Prelaturen, bland dessa är de dagliga bönerna för dem och, efter deras död, förbönerna som Opus Deis trogna ber för de avlidna.


[1] jfr. Enchiridion indulgentiarum, Normae de indulgentias, nr. 2.

[2] cfr. Enchiridion indulgentiarum, Normae de indulgentias, nr. 20.

[3] I april 2014 meddelade Paenitentiaria Apostolica – den Heliga stolens tribunal som bland annat ansvarar för administrationen av avlat – på uppdrag av påven Franciskus att Opus Dei-medarbetare den 14 februari och 2 oktober också kunde få en fullständig avlat, vilket de troende i verket redan kunde göra.

[4] https://opusdei.org/sv-se/article/avlater-som-beviljats-av-den-heliga-stolen/


Bibliografi