Permanent avlat

Den Heliga Stolens Apostoliska penitentiariet har meddelat att de avlat som medlemmar av Verket och deras familjer kan åtnjuta på visa datum beviljas för alltid. Fram till nu har de förnyats vart sjunde år.

Nedan följer en översättning av dekretet, vars original är på latin:

Välsignade Fader:

Fernando Ocáriz Braña, prelat för personalprelatur av det Heliga korset och Opus Dei, med en anda av tacksamhet till Gud, redogör vördnadsfullt att de avlatsbrev som beviljades för sju år, på uppdrag av Ers Helighet, av det apostoliska penitentiariet med reskript N. 1105/15/1 den 17 december 2015, har varit till stor andlig nytta och är till stor nytta:

I. till förmån för dem som deltar i de liturgiska firanden som prelaturen av det heliga korset och Opus Dei och Det heliga korsets prästsällskap brukar ordna under den triduum som föregår högtiden för Herrens födelse och påsk, för den andliga utvecklingen av dess troendes familjer respektive av dess medlemmar;

II. för föräldrar, bröder och systrar till prelaturens troende och till medlemmarna i prästsällskapet, liksom för makar, söner och döttrar till de supernumerarie troende som deltar i en gudstjänst på högtiden för den heliga familjen Jesus, Maria och Josef.

För att de andliga förmåner som härrör från dem ska kunna fortsätta i framtiden ber den högvördige sökanden Ers Helighet att förlänga den nåd som redan har beviljats.

För Guds skull, etc.

Den 16 december 2022 förlänger det apostoliska penitentiariet, i kraft av de fakulteter som tilldelats det genom mandat från den helige fadern Franciskus, efter att med glädje ha mottagit de ansökningar som lämnats in, för alltid den gåva som ombeds. 

Oaktat eventuella bestämmelser om motsatsen.

Originalbild av dekretet
Originalbild av dekretet

Original på latin:

Prot. N. 1118/22/I

Beatissime Pater

Ferdinandus Ocáriz Braña, Praelaturae personalis Sanctae Crucis et Operis Dei Praelatus, grato erga Deum animo motus, reverenter exponit indulgentias, de mandato Sanctitatis Tuae a Paenitentia Apostolica per Rescriptum N. 1105/15/1, die 17 decembris 2015 ad septennium concessas, valde spiritaliter profuisse et prodesse:

I. participantibus celebrationes liturgicas quas, triduo ante sollemmitatem Nativitatis Domini et Paschatis, Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei necnon Societas Sacerdotalis Sanctae Crucis, in spiritalem familiarum suorum fidelium atque sodalium profectum, promovere solent;

II. parentibus, fratribus et sororibus fidelium praelature et sodalium Societatis Sacerdotalis necnon coniugibus, filiis et filiabus fidelium supernumerariorum qui, die festo Sanctae familiae Iesu, Mariae, Ioseph, sacrae functioni adfuerint.

Quo autem spiritalia bona inde manantia in posterum etiam redundent, Rev.dus Orator petit a Sanctitate Tua ut iam concessa gratia prorogetur.

Ex Deus, etc.

Die 16 Decembris 2022

Paenitentiaria Apostolica, vi facultatum sibi de Sanctissimi Patris Francisci mandato tributarum, oblatas libenter preces excipiens imploratum donum in perpetuum prorogat.

Contrariis quibuscumque minime obstantibus