„Všetko pritiahnem k sebe.“

Prezradím ti tajomstvo – verejné tajomstvo: svetové krízy sú krízy svätých. Boh si žiada hŕstku „svojich vlastných“ v každej ľudskej činnosti. A potom... „pax Christi in regno Christi“ - pokoj Kristov v kráľovstve Kristovom. (Cesta, 301)

Instaurare omnia in Christo, akoby heslo dáva svätý Pavol kresťanom z Efezu; zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, a teda celý svet preniknúť Ježišovým duchom, položiť Krista do stredu všetkých záležitostí. Si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum; a ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetko pritiahnem k sebe. Kristus je svojím vtelením, svojou prácou v Nazarete, svojím kázaním a zázrakmi v Judei a Galilei, svojou smrťou na kríži a svojím zmŕtvychvstaním stredobodom stvorenia, Prvorodeným a Pánom všetkého tvorstva.

Poslaním nás kresťanov je ohlasovať tento Kristov kráľovský úrad, hlásať ho svojimi slovami a skutkami. Pán chce, aby jeho deti boli prítomné na všetkých križovatkách zeme. Niektorých povoláva na púšť, aby sa zriekli výdobytkov ľudskej spoločnosti, a svojím svedectvom tak pripomínali ostatným ľuďom, že Boh existuje. Iným zveruje kňazský úrad. Od veľkej väčšiny ľudí však chce, aby žili uprostred sveta a venovali sa pozemským záležitostiam. Preto by kresťania mali prinášať Krista do každého prostredia, kde sa vykonáva nejaká ľudská činnosť: do tovární, do laboratórií, na polia, do remeselníckych dielní, do ulíc veľkomiest, na horské chodníky. (Ísť s Kristom, 105)