Správa od preláta (15. mája 2020)

Mons. Fernando Ocáriz nás v čase postupného uvoľňovania domácej karantény pozýva, aby sme pokračovali v apoštolských iniciatívach a aby sme svojím životom svedčili o tom, aké krásne je byť Kristovými učeníkmi.

Milovaní, nech Boh chráni moje dcéry a mojich synov!

Počas uplynulých týždňov, keď bolo v mnohých krajinách obmedzené stretávanie sa a vychádzanie, sa ukázala ľudská zraniteľnosť ale aj veľkosť. Boli sme svedkami toho, ako vírus destabilizoval život nám i miliónom ďalších ľudí na celom svete. Snáď sme sa však naučili viac si vážiť veci, ktoré sme až donedávna považovali za samozrejmé.

Modlime sa aj naďalej hlavne za zomrelých a ich rodiny, ktoré často ani nemohli byť so svojimi blízkymi počas ich posledných chvíľ. Aj my sme túto bolesť osobne pocítili, pretože do nebeského domova odišlo mnoho veriacich z Diela, za ktorých sa aj naďalej modlíme.

Tiež sme ale boli svedkami veľkorysej a niekedy až hrdinskej obetavosti toľkých ľudí, ktorí takmer bez odpočinku pracovali z domu alebo vykonávali spoločensky potrebnú činnosť a to aj za cenu rizika nakazenia sa. Ich príklad nám pripomenul Ježišove slová, ktoré predniesol pri Poslednej večeri svojim apoštolom: „A ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje“ (Lk 22,27).

Nezvyčajná izolovanosť týchto dní podnietila mnohých ľudí k tomu, aby sa zamysleli nad zmyslom života, a v mnohých vzbudila väčšiu túžbu po Bohu. Možno sa to stalo aj nám. Tiež nemožnosť pristupovať k sviatostiam bežným spôsobom, a to obzvlášť k sv. prijímaniu a sv. spovedi, viedla pravdepodobne k tomu, že si ich viac vážime a viac po nich túžime. Boh sa sprítomnil na mnohých miestach a dal nám aj mnohým iným ľuďom silu sprevádzať tých, ktorí sa cítia sami alebo obzvlášť trpia.

Vďaka iniciatíve mnohých ľudí bolo možné prostredníctvom technológií pokračovať vo formačných aktivitách Diela, a v niektorých prípadoch ich dokonca aj ešte viac obohatiť. Ďakujem Bohu za apoštolský zápal mojich dcér a synov, ktorí vynaliezavo venovali čas šíreniu posolstva o Kristovi. Záujem a vďačnosť ľudí, ktorí sa mohli týchto aktivít prispôsobených novej situácii zúčastniť, bol veľký. Tieto dni nám v novom rozsahu ukázali, že digitálne technológie môžu byť aj v budúcnosti veľkou pomocou pri formácii a mnohých iných aktivitách tam, kde je prekážkou vzdialenosť či choroba.

Počas celého tohto obdobia nám prirodzene chýbal fyzický kontakt s ľuďmi. Nutný odstup, ktorý sme museli dodržovať, v nás možno obnovil prianie priamo sa s ľuďmi stretávať, či už v rámci mnohopočetných prejavov priateľstva alebo prostredníctvom formačných prostriedkov (krúžkov, duchovných obnov, rozjímaní, osobných rozhovorov a duchovných formačných prednášok), ktoré postupne budú môcť prebiehať prezenčnou formou.

S ohľadom na Ježišov vzťah k učeníkom Svätý Otec pred niekoľkými týždňami pripomenul, že Cirkev sa utvára cez „konkrétnu dôvernosť“ (porovnaj Homíliu zo 17. apríla 2020), ktorá sa prejavuje v tom, že sme blízko k Pánovi cez sviatosti a nablízku druhým skrze svoju prítomnosť. Naše domy, ako som vám povedal pred niekoľkými mesiacmi, majú byť „miestom, kde ľudia nájdu úprimnú lásku a naučia sa byť skutočnými priateľmi“ (Pastiersky list z 1. novembra 2019). Veľmi dobre preto rozumieme, prečo sa Ján a Ondrej pýtajú Ježiša: „Pane, kde bývaš?“ (Ján 1,38) Potrebovali byť s ním, potrebovali byť s Kristom fyzicky a nedozvedať sa o ňom iba z toho, čo im povedali iní. Úzky vzťah, ktorý ich spájal s Ježišom, dodal ich priateľstvu novú hĺbku, ktorá im pomohla odovzdať svoj život, stať sa apoštolmi. Vybavujú sa mi slová svätého Josemaríu: „Ježiš prejavuje láskavosť, povzbudzuje svojimi slovami a odpláca priateľstvo priateľstvom: aké nádherné museli byť jeho rozhovory v Betánii s Lazárom, Martou a Máriou!“ (List z 24. októbra 1965, č. 10).

Aj keď sa už na mnohých miestach všetko postupne vracia k relatívne normálnemu životu, čaká nás ešte dlhá cesta. Prosme Pána o silu statočne znášať všetky problémy, ktoré nám táto doba za sebou zanecháva v rodinách, práci či apoštolských iniciatívach. Neprestávajme tiež sprevádzať našou modlitbou a – ak je to možné – aj pomocou tých, ktorí sa ešte v rôznych krajinách nachádzajú v dramatickej situácii.

Počas mája prosíme o špeciálny materský príhovor za vyriešenie tejto celosvetovej situácie aj Pannu Máriu, Mater Misericordiae.

S veľkou láskou vás žehná,

váš otec

Rím, 15. mája 2020