Členovia a spolupracovníci

​Ten, kto žiada o prijatie do Kňazskej spoločnosti Svätého kríža, robí tak z hlbokého presvedčenia, že ho povoláva Boh, aby hľadal svätosť uprostred sveta podľa ducha Opus Dei.

Členovia a spolupracovníci
Opus Dei - Členovia a spolupracovníci

Pre všetkých členov je povolanie rovnaké a jedinečné a rovnaké musí byť aj úsilie o svätosť. Preto neexistujú odlišné stupne členstva, ale rôzne okolnosti, ktoré sa odrážajú v ochote spolupracovať a zúčastňovať sa na aktivitách Spoločnosti.

- členovia numerári a pridružení pochádzajú z radov veriacich laikov (numerári a pridružení) Prelatúry, ktorí sú po primeranej príprave vysvätení. Diakonskou vysviackou sa začleňujú do Kňazskej spoločnosti Svätého kríža.

- v prípade inkardinovaných kňazov z rôznych diecéz závisí začlenenie ako pridružený alebo supernumerár od väčšej či menšej možnosti spolupracovať so združením (predovšetkým prostredníctvom duchovnej pomoci ostatným diecéznym kňazom), a to v súlade s trvalými osobnými predpokladmi zdravia a charakteru, pastoračnými povinnosťami, rodinnými záväzkami atď.

Títo kňazi logicky patria výlučne do svojich diecéz. Nestávajú sa súčasťou duchovenstva Prelatúry (ktorú tvoria iba kňazi inkardinovaní v nej), nemajú žiadne hierarchické väzby na Prelatúru a ani sa nezodpovedajú nijakému vyššie postavenému duchovnému z Opus Dei.

S generálnym predstaveným Kňazskej spoločnosti Svätého kríža, ktorým je prelát Opus Dei, majú asociačný vzťah. To znamená, že právomoc predstaveného Spoločnosti sa nevzťahuje na kňazov, ktorí sú v nej zapísaní, ale má len funkcie predstaviteľa stojaceho na čele združenia kňazov. Preto kňazi Spoločnosti inkardinovaní vo svojich diecézach, ktorí cítia rovnaké povolanie žiť ducha Opus Dei ako veriaci Prelatúry, nijakým spôsobom nespadajú pod právomoc preláta.

V Kňazskej spoločnosti Svätého kríža sa uplatňuje taký istý režim, akým sa riadi akýkoľvek typ združenia, vychádzajúci z povinnosti pozorovať a kultivovať vlastné normy a zvyky, ktoré súvisia výlučne s duchovným životom.

Právne a citové väzby s diecézou, v ktorej sú inkardinovaní, a s ostatnými členmi duchovenstva sa posilňujú, pretože duch, ktorého dostávajú vďaka priblíženiu k Opus Dei, ich vedie k hľadaniu kresťanskej svätosti a ľudskej dokonalosti práve prostredníctvom verného vykonávania svojich kňazských povinností.

Uchádzači o prijatie do Spoločnosti musia vynikať svojou láskou k diecéze, poslušnosťou a úctou k svojmu biskupovi, starostlivosťou o získavanie povolaní pre seminár a ďalšie cirkevné inštitúcie a túžbou vykonávať svoje povinnosti s najvyššou dokonalosťou. Zároveň musia pozitívne podporovať bratstvo medzi všetkými kňazmi, ako aj hierarchické spoločenstvo so svojím biskupom a ďalšími pastiermi Cirkvi, osobitne s rímskym pápežom.

Niektorí kňazi, hoci nie sú členmi Kňazskej spoločnosti Svätého kríža, zúčastňujú sa na formácii, ktorú poskytuje, a spolupracujú pri apoštolátoch Prelatúry a Spoločnosti svojimi modlitbami, milodarmi, prípadne aj pastoračne. Ide o tzv. spolupracovníkov.