Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Diecézni kňazi môžu byť začlenení do Kňazskej spoločnosti Svätého kríža, ktorá je inherentne spätá s Prelatúrou.

Ku Kňazskej spoločnosti Svätého Kríža patria kňazi Prelatúry a diecézni kňazi a diakoni.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža je združením kňazov inherentne spätých s prelatúrou, do ktorej v súčasnosti patrí približne 4000 kňazov. Tvoria ju kňazi prelatúry a diecézni kňazi a diakoni. Na jej čele stojí prelát Opus Dei.

Diecézni kňazi, ktorí patria ku Kňazskej spoločnosti Svätého kríža hľadajú výlučne duchovnú pomoc a usilujú sa o svätosť verným vykonávaním svojej kňazskej služby podľa ducha Opus Dei.

Ich členstvo v Kňazskej spoločnosti Svätého kríža nezahŕňa inkorporáciu do presbytéria prelatúry. Každý z týchto kňazov je aj naďalej inkardinovaný vo svojej diecéze a plne sa zodpovedá svojmu biskupovi. Pokiaľ ide o jeho pastoračnú prácu, tiež sa zodpovedá čisto svojmu biskupovi.

Cirkevné autority odporúčali v rôznych dokumentoch, napríklad v niektorých textoch Druhého vatikánskeho koncilu a Kódexu kanonického práva, tento typ kňazských združení.

Pokiaľ ide o členstvo v Kňazskej spoločnosti Svätého kríža, diecézny kňaz musí byť vnútorne presvedčený, že obdržal od Boha volanie, aby hľadal svätosť podľa ducha Opus Dei.

Na to musí spĺňať niekoľko podmienok: milovať svoju diecézu a žiť jednotu so všetkými diecéznymi kňazmi; poslušnosť a úctu voči svojmu biskupovi; zbožnosť; štúdium posvätných vied; horlivosť za spásu duší a duch obety; úsilie podnecovať nové povolania a túžbu žiť svoju kňazskú službu s čo najväčšou možnou dokonalosťou.

Duchovná pomoc, ktorú Kňazská spoločnosť poskytuje kňazom, je orientovaná na podporu svätosti života svojich členov verným plením si svojich kňazských povinností. Povzbudzuje kňazov, aby boli veľmi zjednotení so svojim biskupom a žili medzi sebou kňazské bratstvo.

Špecifické formačné prostriedky, ktoré Kňazská spoločnosť Svätého kríža poskytuje diecéznym kňazom sú analogické s tými, ktoré prelatúra poskytuje veriacim laikom: doktrinálnu a asketickú formáciu, mesačné duchovné obnovy, a pod. Okrem toho sa každý kňaz zúčastňuje na spoločných formačných prostriedkoch stanovených pre kňazov kanonickým právom a na tých, ktoré organizuje alebo odporúča miestny biskup

Duchovné a formačné aktivity kňazov Kňazskej spoločnosti Svätého kríža neinterferujú s ich kňazskou službou delegovanou biskupom.