Maldos šv. Juozapui

Rinkinys maldų, paminėtų Popiežiaus Pranciškaus Apaštališkajame laiške „Patris corde“ ir dekrete, nurodančiame šv. Juozapo metų visuotinių atlaidų sąlygas.

Miegantis šv. Juozapas pas Popiežių Pranciškų šv. Mortos namuose, su Šventojo Tėvo surašytomis maldos intencijomis.

1. Šv. Juozapo litanija

2. Leono XIII-ojo malda iš enciklikos Quamquam Pluries

Į tave, palaimintasis Juozapai kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

3. Patris corde baigiamoji malda

Sveikiname tave, Atpirkėjo Globėjau, Mergelės Marijos Sužadėtini. Dievas tau patikėjo savo Sūnų; Marija tavimi pasitikėjo; šalia tavęs Kristus išaugo vyru. O palaimintasis Juozapai, ir mums parodyk savo tėviškumą, vesk mus gyvenimo keliu. Išmelsk malonės, gailestingumo ir drąsos ir gink mus nuo visokio blogio. Amen.

4. Malda, kuria meldžiasi Popiežius Pranciškus (žr. Patris Corde, 10. nuoroda)

Šlovingasis Patriarche, šventasis Juozapai, Tu savo galybe įvykdai neįmanomus dalykus, skubėk į pagalbą nerimo ir sunkumų momentais. Globok Tau mano patikimas svarbias ir sudėtingas situacijas, kad jos būtų laimingai išspręstos. Mylimasis Tėve, į Tave sudedu visą savo pasitikėjimą. Tegu niekas nesako, kad veltui šaukiausi Tavęs – kadangi su Jėzumi ir Marija gali viską padaryti, parodyk, kad Tavo gerumas toks pat didelis kaip ir Tavo galybė. Amen.

5. Popiežiaus Pranciškaus katechezės apie šv. Juozapą

Šv. Juozapai, tu, kuris visada pasitikėjai Dievu, darei pasirinkimus vedamas jo apvaizdos, išmokyk mus remtis ne tiek savo planais, kiek jo meilės sumanymu. Tu, kuris esi kilęs iš periferijos, padėk persikeisti mūsų žvilgsniui, ir teikti pirmenybę tam, ką pasaulis atmeta ir nustumia į paribius. Paguosk tuos, kurie jaučiasi vieniši, paremk tuos, kurie tyliai įsipareigoja ginti gyvybę ir žmogaus orumą. Amen.

Video su Opus Dei steigėju: „Šv. Juozapas, Viešpaties tėvas“
(nustatymuose pasirinkite lietuviškus subtitrus).

Audio meditacija: Šv. Juozapas (2020-03-19)