Brolybė su kitų religijų išpažinėjais

Popiežius Pranciškus primena, kad mūsų tikėjimo esmė yra Dievo garbinimas ir artimo meilė, kviečia melstis atviros širdies visiems.

Brolybė skatina mus atsiverti visų Tėvui ir kitame žmoguje matyti brolį ir seserį

Jėzaus pavyzdžiu melsdamiesi Dievui, mes kaip broliai ir seserys prisijungiame prie kitų, kurie meldžiasi pagal savo kultūras, tradicijas ir tikybas. Esame besimeldžiantys broliai ir seserys. Brolybė skatina mus atsiverti visų Tėvui ir kitame žmoguje matyti brolį ir seserį, su kuriais kartu gyvename, vieni kitiems padedame, kuriuos mylime ir norime geriau pažinti. Bažnyčia vertina Dievo veikimą kitose religijose, nepamiršdama, kad mums, krikščionims, žmogaus orumo ir brolybės šaltinis yra Jėzaus Kristaus Evangelija. Mes, tikintieji, turime grįžti prie savo ištakų ir suteikti dėmesį į tai, kas svarbiausia. Mūsų tikėjimo esmė yra Dievo garbinimas ir artimo meilė.

Melskimės, kad Viešpats mums duotų malonę gyventi visiškoje brolybėje su kitų religijų broliais ir seserimis, atvira širdimi vieniems už kitus melstis.