Vad är de heligas gemenskap?

Den 1 november firar vi alla helgons dag, och varje söndag i mässan reciterar vi trosbekännelsen och säger "Jag tror på de heligas gemenskap". Men vad menar vi med det uttrycket?

Fiesta de Todos los Santos | ¿Qué es la comunión de los santos?

Sammanfattning
1. Gemensam tillgång till andliga gåvor
2. Gemenskapen mellan den himmelska och den jordiska kyrkan


Som katekesen säger är de heligas gemenskap just kyrkan. Denna gemenskap har två betydelser, som hänger nära samman: : å ena sidan gemenskap i heliga ting, delaktighet i samma andliga ting, och å andra sidan gemenskap mellan heliga personer. Katolska kyrkans katekes, 948

1. Gemensam tillgång till andliga gåvor

I Apostlagärningarna står det att lärjungarna »deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna«. Vad är denna gemenskap som fortfarande lever i kyrkan i dag?

För det första är det en gemenskap i den tro som man bekänner sig till, en livsskatt som växer när den delas. För det andra, gemenskap i sakramenten som förverkligar föreningen med Gud. Faktum är att ett av sakramenten – Eukaristin – också kallas för Kommunion, eftersom det är i det som den största förening med Gud som kan existera på jorden äger rum.

Dessutom fördelar den helige Ande särskilda nådegåvor bland de troende för att bygga upp kyrkan. Dessa kallas karismer. En annan aspekt av denna gemenskap är den mer materiella: att dela med sig av sina ägodelar till sin nästa, att hjälpa de behövande.

Slutligen är denna gemenskap en gemenskap av kärlek, den viktigaste dygden och en av de så kallade teologiska dygderna, eftersom den kommer direkt från Gud: I sanctorum communio (de heligas gemenskap) »lever ingen av oss för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull« (Rom 14:7). Den minsta av våra handlingar som utförs i kärlek gör sin röst hörd till allas gagn, i den solidaritet med alla människor, levande eller döda, som har sin grund i de heligas gemenskap. Varje synd är till skada för denna gemenskap. Katolska kyrkans katekes, 949-953.

Be med den helige Josemaría

De heligas samfund. Hur skall jag förklara det för dig? Vet du vad en blodtransfusion innebär för kroppen? De heligas samfund har samma betydelse för själen. Vägen, nr. 544

Be Gud om att alla i den heliga Kyrkan, vår moder, på samma sätt som de första kristna, blir ett hjärta, för att Skriftens ord verkligen må gå i uppfyllelse ända till tidens slut: multitudinis autem credentium erat cor unum et anima una — alla de många som kommit till tro var ett hjärta och en själ.

Jag säger det till dig mycket allvarligt: må denna heliga enhet inte skadas genom dig. Betrakta detta i din bön. Smedjan, nr. 632

Se till att dagligen be för detta böneämne: att alla vi katoliker må vara trogna, att vi bestämmer oss för att kämpa för att bli heliga.

Det är självklart! Vad skall vi annars önska dem vi älskar, dem som är förenade med oss genom trons starka band? Smedjan, nr. 925

Inför Jesus i det Allraheligaste sakramentet - vad jag tycker om att göra en uttrycklig akt av tro på Herrens verkliga närvaro i Eukaristin! - skall ni i era hjärtan främja en längtan efter att genom er bön sända en kraftfull impuls till alla platser världen över, ända till de mest avlägsna hörn på vår planet där det finns människor som lever sina liv generöst i Guds och människornas tjänst. Tack vare den ofattbara verklighet som de heligas samfund är, deltar vi nämligen solidariskt - som medarbetare, säger den helige Johannes - i uppgiften att sprida Herrens sanning och frid. Guds vänner, nr. 154

Genom att betrakta allt vad vi nyss nämnt vill jag få oss att bli medvetna om vårt uppdrag som kristna, att vända blicken mot den heliga Eukaristin, mot Jesus som, närvarande bland oss, har gjort oss till lemmar i sin kropp: vos estis corpus Christi et membra de membro2, ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Vår Gud har beslutat att bli kvar i tabernaklet för att nära oss, för att styrka oss, för att gudomliggöra oss, för att göra så att vår uppgift och våra ansträngningar bär frukt. Jesus är samtidigt såningsmannen, utsädet och frukten av skörden: det eviga livets Bröd. Es Cristo que pasa, 151

2. Gemenskapen mellan den himmelska och den jordiska kyrkan

Kyrkan består av Herrens lärjungar. En del av hans lärjungar vandrar som pilgrimer på jorden. Andra har lämnat detta jordeliv och blir renade, andra är förhärligade och skådar klart Gud själv, eftersom de njuter av himlen

Men hur kommer denna förening mellan kyrkans olika medlemmar till stånd?

Å ena sidan kan vi alltid be till Gud för de människor som följer med oss på vår väg till himlen. Denna förbön är också ett uttryck för barmhärtighet, broderlig kärlek mellan kristna.

De som är i himlen upphör inte att be för oss till Fadern. Genom deras broderliga omsorg får vi stor hjälp i vår svaghet. Deras exempel hjälper oss dessutom att sikta in oss på målet, det eviga livet i gemenskap med Kristus.

Pilgrimskyrkan har hållit minnet av de döda i stor vördnad. Hon har också burit fram böner för dem så att de skall befrias från synd och så snart som möjligt kan gå till himlens lycka. Vår bön för dem kan inte bara hjälpa dem utan också göra deras förbön för oss verksam

I den heliga mässan är vi i gemenskap med våra bröder "skingrade på vår jord" (Mässboken, Tredje Eukaristiska bönen) och även med dem som är förhärligade i himlen och dem som renar sig för att se Guds ansikte i dem. Katolska kyrkans katekes, 954-959, 1354, 1370-1371

»Under eukaristin anförtror vi de avlidna till Guds barmhärtighet med en enkel men meningsfull åminnelse. Vi ber att de skall få vara med honom i paradiset, i hopp om att vi en dag också skall få vara med dem i detta kärleksmysterium som vi, även om vi inte förstår det helt och hållet, vet att det är sant eftersom Jesus har lovat det till oss.

Denna åminnelse om att be för de döda är också kopplad till att be för de levande, som tillsammans med oss möter livets svårigheter varje dag. Vi alla, levande och döda, är i kommunion, i den gemenskap som består av dem som har tagit emot dopet, som har fått näring av Kristi kropp och som är en del av Guds stora familj.« Påve Franciskus, audiens 30-11-2016

Be med den helige Josemaría

Min son, vad väl du förstod de heligas samfund, när du skrev: ”I går 'kände' jag att du bad för mig, fader!” Vägen, nr. 546

Det kommer att bli lättare för dig att uppfylla dina plikter om du tänker på den hjälp du får av dina bröder och på den hjälp som du berövar dem om du inte är trogen. Vägen, nr. 549

”Be för mig”, sade jag till honom som jag alltid gör. Och han frågade förvånat: ”Har det hänt något?” Jag blev tvungen att förklara för honom att det ständigt händer oss alla något; och jag tillade att när man inte ber ”händer det fler och värre saker”. Plogfåran, nr. 479

Den som slutar kämpa skadar Kyrkan, sitt övernaturliga företag, sina bröder och alla människor. Rannsaka dig: kan du inte lägga ned större iver i din andliga strid av kärlek till Gud? Jag ber för dig … och för alla. Gör detsamma du också. Smedjan, nr. 107

Genom de heligas samfund tar alla kristna emot varje Mässas nådegåvor, vare sig den firas inför tusentals personer eller om det bara finns en enda – kanske tankspridd – korgosse närvarande. Under alla omständigheter förenas himlen och jorden för att tillsammans med Herrens änglar sjunga: Sanctus, Sanctus, Sanctus … När Kristus går förbi, nr. 89