Prelaturens organisation

Prelaturen leds av en prelat i enlighet med kyrkolagen och Opus Deis egna stadgar. Den har sitt säte i Rom.

Opus Dei - Prelaturens organisationOpus Deis prelat är msgr Fernando Ocáriz (till höger).

Prelaten, och i hans ställe vikarierna, har fullmakt att leda Opus Dei: han är prelaturens ordinarie överhuvud.

Opus Deis prelat sedan den 23 januari 2017 är msgr Fernando Ocariz.

Hjälpvikarie är msgr Mariano Fazio

Generalvikarien är fader Antoni Pujals i Ginebreda

Centralsekreterarvikarien är fader Jorge Gisbert

Prelatsämbetet har sitt säte i:Viale Bruno Buozzi 73, 00197 Rom, Italien.

Prelaturen Opus Dei styrs av Kyrkans allmänna rätt, den apostoliska konstitutionen Ut sit och sina egna stadgar, också kallade Opus Deis partikulärrätt. Kyrkolagboken från 1983 innehåller de grundläggande normerna för personalprelaturerna (§ 294-297).

Prästerna som utgör prelaturens prästerskap är helt avhängiga av prelaten, som anvisar dem deras pastorala uppgifter, vilka de utför i nära förening med stiftets pastorala organisation. Prelaturen ansvarar för deras uppehälle.

Lekmännen är avhängiga av prelaten i det som rör prelaturens specifika uppdrag. De underkastar sig de civila myndigheterna på samma sätt som de andra medborgarna och de kyrkliga myndigheterna på samma sätt som de andra katolska lekmännen.

För att styra Opus Dei stöds prelaten av ett råd bestående av kvinnor, Centralrådet, och ett annat bestående av män, Generalrådet. Båda har sitt säte i Rom.

För att styra Opus Dei stöds prelaten av ett råd bestående av kvinnor, Centralrådet, och ett annat bestående av män, Generalrådet. Båda har sitt säte i Rom.

Utöver generalvikarien och centralsekreterarvikarien är centralrådets ledamöter Javier de Juan, Carlos Cavazzoli, Matthew Anthony, Luis Romera och Julien Nagore.

Centralrådets ledamöter är Isabel Sanchez Serrano, Maria Diaz Soloaga, Nicola Waite, Fernanda Lopes, Kathryn Plazek, Inocencia Fernández, Susana Lopez och Rosario Libano Monteiro.

Även regionala delegater, både manliga och kvinnliga, har utsetts, vilka ska ansvara för prelaturens apostoliska arbete på den geografiska plats de fått sig tilldelad. Just nu är de 49 och kommer från mer än 30 länder.

Prelaturens styrelsesätt är kollegialt: prelaten och hans vikarier utövar alltid sina ämbeten i samarbete med sina respektive råd, vilka till största delen utgörs av lekmän.

Prelaturens generalkongresser brukar vanligtvis samlas vart åttonde år. Deltagarna är medlemmar från de olika länder där Opus Dei verkar. Under dessa kongresser studeras prelaturens apostoliska arbete och man föreslår riktlinjer för den framtida pastorala verksamheten för prelaten. Inom ramen för kongressen omväljer prelaten sina råd.

Prelaturen uppdelas i områden eller territorier som kallas regioner. I ledningen för varje region, vars utsträckning kan sammanfalla med ett land men inte alltid gör det, finns en regionalvikarie med sina råd: Regionalrådet för kvinnorna och Regionalkommissionen för männen.

Vissa regioner uppdelas ytterligare i delegationer som omfattar mindre territorier. I dessa fall upprepas samma styrelsestruktur: en vikarie för delegationen och två råd. På lokal nivå slutligen befinner sig Opus Deis centra som organiserar utbildningsmedlen och själavården för prelaturens medlemmar inom sitt område.

Centren består antingen av kvinnor eller av män. I varje center finns ett lokalråd, ledd av en föreståndare som är lekman tillsammans med minst två ytterligare medlemmar.

För den specifika själavården av de medlemmar som är knutna till varje center utser prelaten eller hans vikarier en präst från prelaturens prästerskap.

Inget regeringsuppdrag är på livstid, förutom prelatens.

Alla medlemmar sörjer för sina personliga behov och sin familjs behov genom sitt vanliga yrkesarbete. Utöver att försörja sig personligen ansvarar Opus Deis medlemmar och medarbetarna för de utgifter som prelaturens pastorala behov medför.

Dessa utgifter begränsas huvudsakligen till att försörja och utbilda prelaturens präster, upprätthålla det centrala och de regionala styrelsernas säten, samt till de allmosor prelaturen ger. Opus Deis medlemmar bidrar naturligtvis även till att ekonomiskt försörja kyrkor, församlingar osv.