Nu inleds Opus Deis extraordinarie generalkongress

Mellan den 12 och 16 april kommer 274 av Opus Deis medlemmar att träffas i Rom för att tillsammans med prelaten och hans vikarier reflektera över prelaturens stadgar och anpassa dem till motu proprio "Ad charisma tuendum". I detta apostoliska brev ber påven Franciskus om en förnyelse av vissa punkter i det dokument som definierar prelaturens uppdrag och reglerar dess liv.

Congreso general extraordinario

I sitt motu proprio Ad charisma tuendum uppmuntrar påven Franciskus Opus Dei att främja evangeliserande verksamhet och att »sprida kallelsen till helighet i världen genom att helga arbetet, familjelivet och det sociala sammanhanget«. Motu proprio ändrar två artiklar i den apostoliska konstitutionen Ut Sit (med vilken prelaturen inrättades 1982) för att anpassa dem till de normer som fastställts i den nyligen antagna apostoliska konstitutionen Praedicate Evangelium om den romerska kurian. I den tredje artikeln tillägger Motu proprio dessutom att Opus Deis stadgar »kommer att anpassas på lämpligt sätt, på förslag av prelaturen själv, för att godkännas av de behöriga organen vid den apostoliska stolen« (Ad charisma tuendum, nr 3).

Med denna utgångspunkt har Opus Deis prelat, biskop Fernando Ocáriz, kallat till en extraordinarie generalkongress i Rom »för att genomföra det som påven har bett oss om när det gäller att anpassa verkets stadgar till anvisningarna i motu proprio "Ad charisma tuendum"«.

Tidigare har prelaten uppmanat de som vill av prelaturens medlemmar att inkomma med specifika förslag till ändringar. I ett meddelande från den 30 mars förklarar han: »Förslagen har studerats i Rom, med hjälp av experter, för att kunna lägga fram konkreta utkast för kongressen. De förslag som går utöver det som Heliga Stolen föreskriver i motu proprio kan, som jag sa i mitt meddelande i oktober, beaktas nästa gång man sammankallar till arbetsveckor, och kommer att tjäna till att förbereda nästa ordinarie generalkongress år 2025. Det är ett mycket värdefullt material som jag återigen vill tacka er för.«

126 kvinnor och 148 män deltar i denna extraordinarie generalkongress, varav 90 är präster. Deltagarna kommer från de fem kontinenterna: Afrika (6,6 %), Amerika (36 %), Asien (6,2 %), Europa (50 %) och Oceanien (1,1 %). Den 12 april, innan man inleder mötena, kommer en mässa att firas för att anförtro arbetet åt Herren. Därefter kommer kongressdeltagarna att delas in i arbetsgrupper för att diskutera förslag till anpassning av några av de punkter som ingår i Opus Deis stadgar.

Arbetet och slutsatserna från dessa dagar kommer sedan att presenteras för Dikasteriet för präster, den Heliga Stolens organ med ansvar för personalprelaturer. Senare kommer Heliga stolen att meddela de slutliga ändringarna av stadgarna som godkänts av påven, som är lagstiftare i denna fråga.

I ett brev till prelaturens medlemmar påpekade msgr Fernando Ocáriz nyligen att »Alla generalkongresser är mycket speciella ögonblick av enhet inom hela Verket och mellan Verket och den Helige Fadern och Kyrkan som helhet. Under dessa veckor vill vi särskilt hålla den helige Josemarías önskan närvarande: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam (Alla med Petrus till Jesus genom Maria)«.

På Opus Deis webbsida har man öppnat en sektion om kongressen som innehåller tidigare dokument från påven och Heliga stolen, prelatens budskap, några frågor och svar om kongressen och motu proprio samt pressinformation om aktuella händelser i prelaturen Opus Dei. Materialet finns på följande adress:https://opusdei.org/sv-se/page/ad-charisma-tuendum-den-extraordinara-generalkongressen/.

Opus Dei inspirerar människor att söka Kristus i sitt arbete, familjelivet och andra vardagliga aktiviteter. För närvarande tillhör 93 600 personer prelaturen, varav 60 procent är kvinnor. Många fler människor, medarbetare och vänner till Opus Deis medlemmar, deltar i den kristna utbildning som prelaturen bedriver.