2. júla: Návšteva Panny Márie u Alžbety

„V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.“

Evanjelium podľa Lukáša

„V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ (Lk 1,39–45)

Texty sv. Josemaríu Escrivá o Návšteve Panny Márie u Alžbety

Teraz, moje dieťa, môj priateľ, už vieš, ako si máš počínať. Radostne sprevádzaj Jozefa a Máriu... a vypočuješ si príbeh domu Dávidovho: Budeš počuť hovoriť o Alžbete a Zachariášovi, budeš dojatý Jozefovou čistou láskou, a vždy, keď sa zmienia o dieťati, ktoré sa má narodiť v Betleheme, tvoje srdce sa rozbúši.

Ponáhľame sa do istého judejského mesta v hornatom kraji (Lk 1, 39). Sme tu. — Je to dom, kde sa narodí Ján Krstiteľ. — Alžbeta plná vďačnosti s jasotom víta Matku svojho Vykupiteľa: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života! - Čím som si zaslúžila, že Matka môjho Pána prichádza ku mne? (Lk 1, 42-43)

Krstiteľ v jej lone sa zachvel... (Lk 1, 41) —Máriina pokora sa rozleje v Magnificat... A ty aj ja, čo sme — čo sme boli pyšní, sľubujeme byť pokorní.

Svätý ruženec, Radostné tajomstvá, 2

***

Blahoslavená je tá, ktorá uverila, povedala Alžbeta našej Matke Márii. — Jednota s Bohom a nadprirodzený život so sebou vždy prinášajú príťažlivý spôsob uskutočňovania ľudských cností: Mária prináša radosť do domu svojej sesternice, pretože ”prináša“ Krista.

Brázda, 566

***

Obráť svoj pohľad k Panne Márii a pozoruj, ako žije cnosť vernosti. Keď ju potrebuje Alžbeta, vydáva sa na cestu — ako hovorí Evanjelium — cum festinatione: s radostným náhlením. Uč sa!

Brázda, 371

***

Je učiteľkou viery. “Blahoslavená je tá, ktorá uverila” (Lk 1, 45). Tak zdraví svoju sesternicu Alžbeta, keď ju naša Pani prichádza navštíviť do hôr. Veľký bol i akt viery, keď Mária povedala: “Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova” (Lk 1, 38).

Boží priatelia, 284

***

Pokoj prameniaci z vedomia, že náš Boh Otec nás miluje, že Kristus si nás ako svoje údy pričleňuje, že Panna Mária za nás oroduje a svätý Jozef nás ochraňuje. To je to jasné svetlo, čo osvecuje náš život a napriek ťažkostiam a osobným chybám nás nabáda odvážne napredovať. Každý kresťanský domov by mal byť akoby záhradou pokoja, kde i napriek drobným nezhodám vládne silná, úprimná láska a hlboký pokoj — ovocie skutočne žitej viery.

Ísť s Kristom, 22

***

Magnificat

Velebí
moja duša Pána
a môj duch jasá
v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena,
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov
a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami
a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka,
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom,
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.