Prelato žinia (2021 m. rugpjūtis)

Opus Dei prelatas kviečia mus palydėti jį maldoje jo įšventinimo į kunigus penkiasdešimties metų jubiliejaus proga.

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Ateinančią rugpjūčio 15-ąją, Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę, sukaks penkiasdešimt metų nuo mano įšventinimo į kunigus. Nors kiekviena diena yra tinkamas metas kreiptis į mūsų Viešpatį malda, kurią išmokome iš Don Alvaro, – „ačiū, atsiprašau, padėk man labiau “, – tačiau būna akimirkų, kaip antai šios metinės, kai šie žodžiai mūsų sielose suskamba ypatingiau ir garsiau.

Savo maldomis lydėkite mano padėkas ir atleidimo bei pagalbos prašymus . Taip pat melskitės už kitus dvidešimt aštuonis tą dieną kunigais įšventintus numerarijus – šeši iš jų jau iškeliavo į dangų – ir už visus Bažnyčios kunigus.

Tiems iš mūsų, kurie ruošėmės būti įšventinti 1971 m. rugpjūčio 15 d., mūsų Tėvas parašė laišką, kuriame, be kita ko, paragino: „Jūs, mano sūnūs, būsite įšventinti teikti sakramentus ir skelbti Dievo žodį. Ypač aistringai turite mylėti Atgailos sakramentą : jį administruodami turėsite praleisti daug valandų klausykloje, klausydami išpažinčių, skatinami savo meilėje gailestingosios Jėzaus meilės, taip atkurdami savyje dieviškąjį Gerojo Ganytojo, kuris ieško avių po vieną, atvaizdą“.

Prašykime šventojo Chosemarijos užtarimo, kad tai visada būtų visų kunigų tikrovė. Taip pat prisiminkime, kad visi mes, vyrai ir moterys, turėdami kunigišką sielą, nepaisydami savo ribotumo ir trūkumų, galime būti „tarpininkai Kristuje Jėzuje, kad visa atneštume Dievui ir kad dieviškoji malonė visa atgaivintų“, kaip rašė mūsų Tėvas. Kaip visada, taip ir dabar, kreipkimės motiniškos Švenčiausiosios Mergelės Marijos pagalbos.

Su visa meile jus laimina

jūsų Tėvas

Milanas, 2021 m. rugpjūčio 7 d.