Prelato laiškas (2018 m. vasario 14 d.)

„Matydamas jūsų pastangų vaisius bei iniciatyvas Dievo Darbe, išsprūsta žodžiai: kaip gerai viską daro Viešpats, veikdamas per mūsų menkumą.“

Pastoraciniai laiškai
Opus Dei - Prelato laiškas (2018 m. vasario 14 d.)

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Rašau trumpai, su dar gyvais pastarųjų dienų Brazilijoje prisiminimais, kur galėjau dar kartą palytėti Bažnyčios ir Dievo Darbo gyvybingumą. Susitikimuose su daugeliu žmonių, šeimomis, daugeliu jaunuolių spindėjo džiaugsmas ir troškimas dirbti dėl Dievo. Dėkokime, nes visa tai iš Jo.

Šis dėkingumo jausmas ypač gyvas šiandien, suėjus 75 metams nuo 1943 m. vasario 14 d., kai šv. Josemaria pamatė dar vieną Dievo Darbo įsteigimo ženklą - Šventojo Kryžiaus kunigų draugiją. Per šias metines noriu perduoti savo sūnums kunigams, inkardinuotiems Prelatūroje bei daugelyje vyskupijų, visų Dievo Darbo tikinčiųjų padėką už jūsų dosnų atsidavimų sielų tarnystei. Iš naujo užsidekite troškimu būti „kunigais šimtu procentų“, kaip sakydavo mūsų Tėvas.

Šiandienos data taip pat žymi kitą momentą, 1930 m., kai Viešpats leido šv. Josemaria suprasti, kad Jis Dievo Darbe norėjo ir moterų. Mano dukterys, žvelgdamas atgal, matydamas jūsų jau išplėtotos apaštalinės veiklos panoramą, kuri nenustos augti; taip pat matydamas jūsų pastangų vaisius bei iniciatyvas Dievo Darbe, išsprūsta žodžiai: kaip gerai viską daro Viešpats, veikdamas per mūsų menkumą.

Pagaliau, šiandien prasideda Gavėnia. Šia proga parašytoje žinioje, Popiežius energingai įspėja mus saugotis netikrų pranašų – daugybės paviršutiniškų laimės pažadų, kurie nusausina sielą, kliudo justi ir skleisti Dievo džiaugsmą. Šventasis Tėvas mus ragina „išmokti žvelgti giliau, nepaviršutiniškai ir atpažinti, kas mumyse palieka gerus ir tvarius pėdsakus, kadangi tai ateina iš Dievo“. Taigi, pradėdami šią Gavėnią, apsvarstykime, ar ta veikla, ana aplinka padeda man priartėti prie Dievo, ar nuo Jo nutolina? Taip pat, kaip galiu visa tai priartinti prie Dievo? Kartu leiskimės šiuo atsivertimo keliu link Velykų.

Visai netrukus pradėsiu savo rekolekcijas, kurių dienos, kaip ir paprastai, sutaps su Šventojo Tėvo rekolekcijomis. Neužmirškite melstis už Popiežių, taip pat ir mane palydėkite savo malda.

Su visa meile jus laimina
jūsų Tėvas

Roma, 2018 m. vasario 14 d.