Šventojo Kryžiaus kunigų draugija

Dieceziniai kunigai gali įstoti į Šventojo Kryžiaus kunigų draugiją, kuri yra neatskiriamai susijusi su Opus Dei prelatūra.

Vyskupijos dvasininkai, įstodami į draugiją, ieško vien dvasinės pagalbos, kad savo tarnyste siektų šventumo pagal Opus Dei dvasią.

Šventojo Kryžiaus kunigų draugija yra dvasininkų asociacija (consociatio), neatskiriamai susijusi su Opus Dei (plg. Nuostatus, 57-78 str.). Ją sudaro visi prelatūros dvasininkai ir tie vyskupijos diakonai bei kunigai, kurie nori jai priklausyti. Opus Dei prelatas yra draugijos prezidentas.

Vyskupijos dvasininkai, įstodami į draugiją, ieško vien dvasinės pagalbos, kad savo tarnyste siektų šventumo pagal Opus Dei dvasią. Jie nepriklauso prelatūros kunigijai. Kiekvienas toliau lieka inkardinuotas savo vyskupijoje ir yra pavaldus tik savo vyskupui.

Jie nepriklauso prelatūros valdžios jurisdikcijai. Šventojo Kryžiaus kunigų draugijos vidinė tvarka yra tokia pati, kaip ir kitų draugijų, siekiančių tam tikro tikslo. Tokias kunigų draugijas rekomendavo Bažnyčios valdžia ir Vatikano II Susirinkimas.

Draugijos teikiama dvasinė pagalba skatina savo narius tobulėti atliekant savo, kaip kunigų, pareigas, puoselėti vienybę su savo vyskupu ir brolystę su kitais kunigais.

Šventojo Kryžiaus kunigų draugijos narių dvasinę ar auklėjamąją veiklą, kuri jokiu būdu neturi trukdyti vyskupo jiems pavestai tarnystei, koordinuoja Opus Dei prelatūros dvasinis vadovas. Juo visada būna kunigas, neturintis prelatūroje jokių vadovaujančių pareigų.

Šventojo Kryžiaus kunigų draugijai priklauso apie 2000 diakonų ir kunigų iš viso pasaulio kunigijos.