En förening för präster

Det heliga Korsets prästsällskap är en förening för präster, som är knuten till prelaturen Opus Dei.

Sällskapet består både av prästerna inkardinerade i Prelaturen och av präster inkardinerade i andra stift.

Målet är att främja strävandet efter helighet enligt Opus Deis anda hos stiftspräster i utövandet av deras ämbete för att tjäna kyrkan. Sällskapet består både av prästerna inkardinerade i Prelaturen och av präster inkardinerade i någon partikulärkyrka. För närvarande har den c:a 4 000 medlemmar. Ordföranden är Opus Deis prelat.

De stiftspräster, som skriver in sig i Det heliga Korsets prästsällskap, förblir knutna till den egna partikulärkyrkan; de är endast avhängiga av sin biskop: nihil sine Episcopo sade den helige Ignatius av Antiochia och den helige Josemaria upprepade ofta detta. De står inte på något sätt under Opus Deis prelats jurisdiktion.

Det andra Vatikankonciliet uppmanade till bildandet av föreningar som kunde bistå med ett lämpligt, broderligt stöd till prästerna. (cfr. Dekretet Presbyterorum Ordinis, nr 9). Såsom den kanoniska rätten sammanfattar (c. 278, §2),"bör [sekularklerker] visa särskild uppskattning för sammanslutningar (...) [vilka] befrämjar helighet i utövandet av deras ämbete och befordrar enheten bland klerkerna inbördes och med deras biskop."

Det andliga stöd, som Det heliga Korsets prästsällskap ger, avser att förbättra medlemmarnas andliga utveckling och att stimulera deras trofasthet i utförandet av sina prästerliga plikter. Det vill även främja varje enskild prästs enhet med den egne biskopen och broderskapet med de övriga prästerna (jfr. Den helige Josemaría, Samtal nr 16).

Utbildningen som medlemmarna får är likartad som ges prelaturens lekmän. Den tar dock hänsyn till de särskilda aspekterna i prästutbildningen (jfr Presbytororum Ordinis, nr 9, Pastores dabo vobis, nr. 70-81 och Direttorio per il Ministero e la Vita dei Presbiteri, av kleruskongregationen). Den kompletterar, utan att sätta sig över, den fastlagda utbildning som biskopen ger till prästerna i stiftet. På så sätt kan medlemmarna få personlig andlig vägledning, undervisning i lära och asketiskt liv, delta i reträtter, etc. Undervisningen organiseras så att den inte skall störa utövandet av deras ämbete.

Opus Deis budskap och prästerna

Det heliga Korsets prästsällskap syftar till att främja heligheten hos stiftsprästerna enligt Opus Deis anda och asketiska liv (jfr. Helige Johannes Paulus II, Apost. Konst. Ut sit, 28-XI-1982, förord och art. I). Präster inkardinerade i de olika stiften, ansluter sig till det prästerliga sällskapet, ledda av en gudomlig kallelse, såsom de övriga medlemmar inom Opus Dei. De gör detta för att finna stöd och uppmuntran i sökandet efter helighet i utövandet av deras ämbete, som omfattar allt i deras liv.

Opus Deis budskap att helga sitt arbete vänder sig i själva verket också till stiftsprästerna: "om man kan uttrycka det så, prästernas yrkesarbete där de bör helga sig själva och genom vilket de ska helga andra är utövandet av det prästerliga ämbetet av Brödet och Ordet. (A. De Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias, J.L. Illanes, El itinerario jurídico del Opus Dei, Eunsa, Pamplona 1989, sid. 289).

Detta budskap innebär en radikal medvetenhet om kraven på helighet och apostolat som har sin grund i dopet och som senare förstärks vid prästvigningen. Detta är i full samklang med stiftprästernas tillstånd. Prästerna i Det heliga Korsets prästsällskap får andlig vägledning av Opus Dei. Framför allt främjas i sällskapet en anda, som leder till att man uppskattar gåvan av prästutövningen i kyrkan; att i livets olika skeden känna igen Guds eviga inbjudan till att möta honom, att ha Jesus Kristus som förebild och att hänge sig helt och fullt av kärlek för att tjäna människor, särskilt de mest utsatta.