Vad säger ”evangeliet enligt Maria (Magdalena)”?

Dessa ”evangelier” representerar inte de sanna förhållandena i Kyrkan, men återspeglar speciella konflikter och fiendskap mot Kyrkan.

● Det som är känt som ”Evangeliet enligt Maria (Magdalena)” är ett gnostiskt dokument, ursprungligen skrivet på grekiska och funnet i Oxyrhynchus (i norra Egypten) som två fragmentariska texter:

– ett papyrusfragment från det 2:a århundradet (P. Ryl. III 463 och P. Oxy. L 3525),

– ett annat översatt till koptiska från det 4:e århundradet (Papyrus Berolinensis 8502). Båda publicerades mellan åren 1938 -1983,

– men originaltexten var förmodligen skriven under det 1:a århundradet.

► Maria, förmodligen Maria Magdalena – fastän hon alltid kallas bara Maria – betraktas som en källa till ”hemlig uppenbarelse”, eftersom hon tycks bevara ett nära förhållande till Herren.

● I den fragmenterade texten, som föreligger, finns det detaljer om ett sammanträffande, under vilket lärjungarna ställer frågor till den uppståndne Kristus som han svarar på.

► Kristus sänder sedan ut dem att predika det Glada Budskapet för hedningarna och försvinner. Lärjungarna är lämnade förtvivlade, utan förtröstan på att kunna fullgöra sitt uppdrag. Maria uppmuntrar dem att fortsätta med det, som det blivit tillsagda.

► Petrus ber Maria att vidarebefordra till lärjungarna de ord, som de inte fått höra av Jesus, eftersom de visste, att Jesus ”älskade henne mer än de andra kvinnorna”. Maria talar om en av sina visioner, full av gnostiska anspelningar. I kontexten av en värld, som är i upplösning, förklarar Maria svårigheterna själen har att övervinna för att uppnå sin sanna andliga natur, uppstigande till sin eviga viloplats.

► När hon slutar återge sin vision, tror Andreas och Petrus henne inte. Petrus tvivlar på att Herren föredrog henne framför de andra apostlarna, och Maria börjar gråta. Levi försvarar henne (”Du, Petrus, har alltid varit hetsig”.) och anklagar Petrus för att han attackerat Maria.

► Sen uppmuntrar Levi lärjungarna att acceptera, att Herren föredrog Maria framför dem själva och uppmanar dem att predika evangeliet. Så gör de slutligen också.

● Detta är allt material som finns på de fragmenterade texterna av detta evangelium. Inte mycket egentligen. Några författare ville, i apostlarnas opposition mot Maria, se (på något sätt också framfört i evangeliet enl. Tomas, Pistis Sophia och i det Grekiska evangeliet enl. egypterna) en återspegling av de existerande motsättningarna inom Kyrkan under det 1:a århundradet. Det kunde tyda på, att den officiella Kyrkan motsatte sig de esoteriska uppenbarelserna och ett kvinnligt ledarskap.

● Om man beaktar den gnostiska andan i dessa texter, är det mer plausibelt att tro, att dessa ”evangelier” inte representerar de sanna förhållandena i Kyrkan, men återspeglar speciella konflikter och fiendskap mot Kyrkan. Vi skulle kunna dra den slutsatsen, att en uppfattning, framförd av en sektlik grupp, inte skulle kunna få genomslagskraft i ett försök att uppfatta mer om de allmänna förhållandena av en större verklighet. Precis som vi förstår, att ett undantag aldrig ska bli en regel.