Vad innehåller det kristna budskapet?

Fadern, Sonen och den Helige Ande som en enda Gud; Kyrkan som förmedlare av Guds frälsning. Det är innehållet i det kristna budskapet som Jesus Kristus har visat för oss.

Det kristna budskapet är det, som Jesus Kristus förkunnat.

Kärnan i detta budskap är Jesus själv. Denne är i den snävaste bemärkelsen det ”glada budskapet” (evangeliet), som förkunnats av apostlarna från första början. Så sammanfattar sankt Paulus det: ”Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas(= Petrus) och sedan för de tolv.( = apostlarna)” (1. Kor. 15: 3-5)

Budskapet härrör sig följaktligen i högsta grad till Jesu död och uppståndelse, genom vilken han givit människorna frälsningen. Det inbegriper, att Jesus är den av Gud sände Messias (Kristus), d v s Guds smorde, som utlovats till Israels folk. Likaså omfattar det tron på den ende Guden, världens och människans Skapare och upphovet till frälsningen.

Det kristna budskapet betyder också, att Guds uppenbarelse till människorna har fått sin fulländning i Jesus Kristus: ”Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt”. (Gal. 4:4-5)

Jesus uppenbarar på ett nytt sätt vem Gud är, och djupare än någonsin tidigare. Han identifierar honom som sin alldeles egen far och fastställer, att ”Jag och Fadern är ett” (Joh. 10:30) Därför bekänner Kyrkan, stödd på apostlarnas lära, att Jesus är Guds Son, sann Gud av samma väsen som Fadern.

Under sitt liv på jorden verkade Jesus med den gudomliga Andens makt, som var i honom (jfr Luk. 4:18-21). Han lovade dessutom, att efter sin uppståndelse och sitt återvändande till Fadern, sända ned denna Ande. (Jfr. Joh. 14:16 ff) När apostlarna under pingsten fick ta emot den Helige Ande, blev de övertygade om, att Jesus uppfyllt sitt löfte, och de upplevde denna Andes förvandlande kraft, som ända tills idag levandegör och besjälar Kyrkan.

Det kristna budskapet omfattar därför också den Helige Ande som sann Gud, och som tillsammans med Fadern och Sonen är den tredje personen i den gudomliga treenigheten.

Till budskapet hör vidare förkunnelsen om Guds rikes ankomst (jfr Mark. 1:15) Med denna bild menar Jesus Guds närvaro i den mänskliga historien och vid dess slut, liksom även Guds förening med människan. Detta rike har redan börjat genom att Jesus kommit till världen och befriat människorna från ondskans makter. (jfr Matt. 12:28)

Den Helige Ande låter Jesu närvaro och verksamhet fortsätta i Kyrkan. I denna mening är Kyrkan i den mänskliga historien som sådden för det där riket, som med Jesu återkomst vid tidernas slut, skall nå sin fulländning.

Under tiden träder människan genom dopet in i ett nytt förhållande till Gud. Hon blir, förenad med Kristus till Guds son resp. dotter. Kristus är i Kyrkan, i eukaristins sakrament, fortfarande reellt närvarande och är också verksam i de andra sakramenten, som är levande tecken på hans nåd.

Genom de kristna, som i sina gärningar anstränger sig att visa kärlek till nästan, visar sig slutligen Guds kärlek för alla människor.

– Allt detta hör till innehållet i det kristna budskapet.

Gonzalo Aranda