Vad hände under den sista måltiden?

Timmarna som föregick Jesu lidande och död lades med en märklig kraft på minnet hos dem, som var med honom.

► Av detta skäl är många detaljer, som hörde ihop med vad Jesus gjorde och sa under den sista måltiden nedtecknade i Nya Testamentet. Det är en av de bäst återgivna episoderna i Hans liv enligt Joachim Jeremias. Vid det tillfället var Jesus ensam med de tolv apostlarna. (Matt.26:20; Mark. 14:17, 20; Luk. 22:14) Varken Maria, Hans mor, eller några andra av de heliga kvinnorna var närvarande.

● I Johannes redogörelse förklaras, att Jesus, i en betydelsefull handling, tvättade sina lärjungars fötter och därvid gav oss ett exempel på ödmjukt tjänande (Joh. 13:1-20). Sen följer därpå en av de mest dramatiska ögonblicken under denna händelse: Jesus tillkännager, att en av de närvarande kommer att förråda Honom. De tittar alla på varandra, bedrövade över vad Jesus just sagt. Sen utpekar Jesus, på ett diskret sätt, Judas (Matt.26:20-25; Mark. 14:17-21; Luk. 22:14; Joh. 13:21-22).

● Beträffande själva måltiden var den mest överraskande aspekten instiftandet av den heliga Eukaristin. Vi har fyra redogörelser av denna händelse: de tre synoptikerna (Matt 26:26-29; Mark. 14:22-25; Luk. 22:14-20) och Paulus (1 Kor. 11:23-26), vilka alla är mycket lika. I varje enskilt fall innehåller berättelsen bara ett fåtal verser. De återger Jesu ord och handlingar, som gav upphov till det Heliga Sakramentet och utformningen av den nya ritualen: ”Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig.” (Luk.22:19 ff)

► Dessa ord uttrycker den enorma skillnaden mellan vad som skedde under denna speciella nattvard, som Jesus hade med sina lärjungar och en vanlig kvällsmåltid. Jesus delade inte ut bröd till dem, som låg till bords med Honom vid den sista måltiden, utan det han gav var någonting fullständigt annorlunda under brödets gestalt: ”Detta är min kropp.” Och han gav de närvarande apostlarna den nödvändiga kraften för att göra vad Han nyss gjort: ”Gör detta till minne av mig.”

● Det finns ytterligare en händelse av en speciell betydelse vid slutet av måltiden. ”Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er.” (Luk. 22:20 ff)

► Apostlarna förstod, att de tidigare hade bevittnat Hans kropps offer under brödets gestalt, medan Hans blod nu blev utgjutet i en bägare. Genom detta förstod den kristna traditionen, att minnet av de separata offren av Hans kropp och blod var ett tydligt tecken på det offer, som skulle kulminera på korset några få timmar senare.

● Dessutom fortsatte Jesus att tala med en sådan känsla, att Hans sista ord genomborrade Hans apostlars hjärtan. Johannes evangelium återger det långa och rörande samtalet vid slutet av måltiden. Det är vid det tillfället, det nya budet uttalas, fullbordandet av det, som ska känneteckna en kristen: ”Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.” ( Joh. 13:34-35)