Kyrkans syn på kvinnan

Gud är varken man eller kvinna, Han är Gud. Men Kyrkan lär ut att både mannens och kvinnans ”fullkomligheter” ” återspeglar något av Guds oändliga fullkomlighet”.

Dan Brown säger: “Kejsar Konstantin och hans manliga efterträdare lyckades framgångsrikt förändra världen från hedendomen med sitt matriarkaliska styrelsesätt till den patriarkaliska kristendomen genom en propagandakampanj som förklarade det kvinnliga sakrala vara djävulens verk och därför har vi inte begreppet gudinna i den moderna religionen.”

Da Vinci –koden påstår att kvinnan alltid haft en andrarangsplats inom kyrkan. Men verkligheten är en annan. Ett tydligt bevis på detta är det stora antalet kvinnor som dagligen deltar i kyrkans liv. Om de vore utsatta för diskriminering och inte kände att de vore välkomna i kyrkan, skulle de för länge sedan ha lämnat den. Inom kyrkan, liksom i samhället, finns det olika slags roller och uppgifter som var och en får enligt deras talang och förmåga.

Den katolska kyrkan hävdar att Gud är bortom de maskulina eller feminina kategorierna. Han är inte en mänsklig varelse, Han är gudomlig. Om Han ofta har avbildats som en man, så beror detta på begränsningarna i konsten.

Så säger Katolska Kyrkans Katekes, som uttrycker den katolska tron: ”Gud är på intet sätt en bild av människan. Han är varken man eller kvinna. Gud är ren ande, och hos honom finns det ingen plats för någon könsskillnad. Men mannens och kvinnans ”fullkomligheter” återspeglar något av Guds oändliga fullkomlighet: den fullkomlighet som man uppnår genom att vara moder och den fullkomlighet som man uppnår genom att vara fader och make” (KKK, 370).

Kyrkan ser på kvinnan varken som någon högre eller lägre än mannen – hon är hans like. Liksom han är hon ett Guds skapelse som har fått några särskilda gåvor som kompletterar mannens och det är dessa som det är hennes uppgift att utveckla.

Därför är hennes roll i kyrkan en roll som inte kan bytas ut mot någon annan. Om detta yttrar sig Katolska Kyrkans Katekes på följande sätt: “Man och kvinna är skapade, dvs. Gud vill att de skall finnas till: å ena sidan skall de enligt hans vilja vara helt likställda med varandra som mänskliga personer – och å andra sidan skall de finnas till just som man och kvinna. ’Att vara man’ och ’att vara kvinna’ är något gott och något som Gud vill: man och kvinna har en okränkbar värdighet som kommer omedelbart från Gud, deras skapare. Man och kvinna är med samma värdighet skapade ’till Guds avbild’. De avspeglar genom att ’vara man’ och att ’vara kvinna’ Skaparens vishet och godhet” (KKK, 369).