Kronologisk översikt över miraklets godkännande

Postulationen fick kännedom om dr. Manuel Nevado Reys tillfrisknande genom ett brev daterat den 15 mars 1993. Brevet undertecknades av ingenjör Luis Eugenio Bernardo, medlem i Prelaturen Opus Dei. Han hade uppmuntrat dr. Nevado Rey att be till salige Josemaria Escriva om tillfrisknande. Med dr. Nevado Reys hjälp samlade man ihop dokumentationen och hans tidigare sjukdom undersöktes noga.

När det säkerställdes att det handlade om en extraordinär helbrägdagörelse sände postulationen det samlade materialet till biskopen av Badajoz, den 30 december 1993. Därvid anhöll man om att mirakelprocessen skulle öppnas.

Undersökningen på stiftsnivån genomfördes av biskopsämbetet i Badajoz mellan den 12 maj och den 4 juli 1994. Efter det att processens protokoll hade skickats till Rom genomfördes en regelrätt undersökning av kongregationen för helgonförklaringar. Kongregationen fastställde den 26 april 1996 att processen hade genomförts helt i enlighet med gällande lagar och bruk (giltighetsdekretet).

Den 10 juli 1997 fastställde Läkarutskottet vid kongregationen för helgonförklaringar enhälligt att dr. Nevados tillfrisknande från sin sjukdom, ”Cancerbildning av kronisk strålningsdermatit i sitt tredje stadium, i obotlig fas” hade ”skett mycket fort och var fullständigt och varaktigt, samt vetenskapligt oförklarligt”.

Den 9 januari 1998 tillkallades kongregationens teologer och ombads uttala sig om helbrägdagörelsens övernaturliga karaktär och om det fanns något orsaksmässigt samband mellan bönen till den salige Josemaría och sjukdomens försvinnande. De gav enhälligt ett jakande svar.

Kardinalerna och biskoparna som är medlemmar i kongregationen bekräftade enhälligt vid sitt ordinarie sammanträde den 21 september 2001 att dr. Nevados tillfrisknande var av mirakulös karaktär och att det borde tillskrivas den salige Josemaría Escrivá.

Dekretet om miraklet har kungjorts i påvens närvaro den 20 december 2001.

Efter dekretets kungörelse sammankallar påven ett konsistorium, som fastställer vilka helgonförklaringar som kommer att ske och vid vilket datum.