Föräldrautbildning, där Chile är som fattigast

Hjälp för idag, perspektiv för morgondagen: ”Fundacíon Nocedal” i Santiago

La Pintana är en trist förort till Santiago de Chile. Stadsdelen är beryktad för sin konfliktfyllda sociala struktur. I början på 80-talet hade många hemlösa familjer slagit sig ner här i utkanten av huvudstaden. De hoppades, att vederbörande myndighet skulle anvisa dem en bostad. Men därav blev intet. Resignation och kriminalitet bredde ut sig och urladdade sig allt mer i vandalism, gängterror och knarkhandel.

Mot denna dystra bakgrund avtecknar sig tre enkla, ljusa byggnadskomplex. Med sina ljusa murar och välansade trädgårdsanläggningar blir ”Familjens hus”, pojkskolan Nocedal och flickskolan Almendral som en hoppets signal: alla tre har en grupp av anhöriga och vänner till Opus Dei att tacka för sin tillblivelse. Som engagerade kristna ville de ta bort barnen och ungdomarna i La Pintana från gatan, ge dem en grundutbildning och erbjuda dem reella yrkesmöjligheter för deras kommande framtid. Samtidigt ville de komplettera och säkerställa sitt initiativ till skolorna genom en familjeavdelning.

Med denna idé grundade gruppen 1993 ”Fundación Nocedal” – så att säga som en gemensam organisatorisk bas för sitt tredelade projekt. Den kristna inriktningen anförtrodde de prelaturen Opus Dei. 1996 startade pojkskolan, 1999 följde flickskolan – båda för upp till tusen barn – och i anslutning till dessa ”Familjens hus”.

Föräldrautbildning är väsentlig …

'Familjens hus'

”Familjens hus” håller aktiv kontakt med 60% av föräldrarna på Nocedal och Almendral. Dessutom tar ytterligare föräldrar, som inte har sina barn i dessa båda skolor, stiftelsens tjänster i anspråk. Många av dem är mycket unga. En avsevärd procentsats av dessa föräldrar har själva ingen avslutad skolgång. Till exempel berättar Carla om sin man: ”Han kunde inte längre gå i skolan, eftersom han måste tjäna pengar för att hjälpa sina föräldrar med försörjningen”.

Fernando Alvarez är stiftelsens föreståndare. Enligt honom kommer dagligen cirka 130 mammor till olika rådgivningslektioner i ”Familjens hus”. Det handlar om äktenskaps – och uppfostringsfrågor, myndighetsvägar, rättshjälp och inte minst om psykologisk hjälp. Antalet pappor är förstås betydligt färre.

Ytterligare tyngdpunkter för stiftelsen är föräldrasamkväm och andra träffar speciellt för föräldrar som fritidsaktiviteter, som hela familjen kan delta i, till exempelvis filmvisningar på lördagskvällarna med anslutande diskussioner. I samma anda verkar också ”Radio Nocedal”, en liten sändare, som två gånger per timme under vardagarna når ungefär 55000 mottagare, varav många husmödrar, i La Pintana. Därigenom skapar sändaren en viss kompensation för det mindre goda inflytande televisionen har på familjerna.

Målet är enligt Alvarez alltid föräldrautbildningen. Föräldrarna ska förstå, att de själva är huvudansvariga för uppfostran av sina barn. För att det ska lyckas, måste de föra en dialog med varandra och sina barn. Fernando Alvarez anser, att en stor del av familjekonflikterna bottnar i en brist på kommunikation mellan familjemedlemmarna.

... men även skolorna

De båda skolorna Nocedal och Almendral arbetar fullständigt oberoende av varandra. Men de strävar efter en enhetlig uppfostran med höga pedagogiska krav och kristna värderingar. Läroplanerna är i princip likadana som i landets övriga skolor. Alvarez: ”Men vår speciella utmaning är: ”Bort från gatan”. Därför satsar vi på många sportaktiviteter och andra meningsfulla sysselsättningar som t ex trädgårdsarbete och musikundervisning”. I dessa aktiviteter arbetar lärare, föräldrar och elever tillsammans för att bryta den onda cirkeln av misär, okunskap och fattigdom.

Viktiga är naturligtvis även religionsundervisningen och skolmässorna, som Opus Deis präster firar. På så vis lär sig barnen trosläran, men också den kristna bönen och etiken. Samtidigt återverkar detta på föräldrarna. Fru Alejandra berättar: ”Trosbekännelsen har min son German lärt mig. Och var fjortonde dag håller skolprästen en lektion om tron för papporna. Min son påminner mig alltid om den: ”Mamma, glöm inte att skicka i väg pappa till Don Max föredrag!”

Pojkskolan Nocedal

Mor och son på Nocedal

För närvarande går knappt tusen elever sammantaget i Nocedal, en låg- mellan-, högstadie-och realskola. Undervisningen börjar 8.30 och varar till 17.00. På grund av de besvärliga bostadsförhållandena för många familjer, ser Nocedal till, att eleverna gör sina läxor, innan de går hem.

Efter de fyra grundskoleåren tillkommer till de vanliga högstadieämnena tekniska och yrkesutbildande ämnen som elektronik och telekommunikation. Praktiska kurser ger dessutom kunskaper i hantverksmässiga färdigheter.

I Chile finns det inte någon tvådelad yrkesutbildning enligt det kombinerade systemet mellan skola och praktik som i Tyskland. Därför samarbetar Nocedal med företag, i vilka äldre elever kan arbeta praktiskt under veckosluten. Så kan den ena eller andra enkla reparationen av mikrougnar och datorer utföras. Andra drar elektriska ledningar. Sådana möjligheter bidrar till att fattiga familjer får en liten extra inkomstkälla. Dessutom förmedlar skolan praktikplatser inom handels- och industriföretag till de elever, som avslutat skolutbildningen.

Flickskolan Almendral

Första steget till flickskolan Almendral var ett besök av Opus Deis prelat 1997. Biskop Echevarría uppmuntrade de ansvariga i stiftelsen Nocedal att i likhet med pojkskolan Nocedal starta en oberoende flickskola. Tack vare intresserade sponsorer kunde stiftelsen i september 1998 köpa mark för ändamålet. Bara sex månader senare började undervisningen för 140 flickor från åk 1 till åk 4. För närvarande finns 680 elever, som börjat i förskolan, i åtta årskurser i Almendral.

Elever på Almendral

Tidigare var den uppfostrande och pedagogiska omgivningen i likhet med den hos pojkskolan inte precis uppmuntrande. Av 100 nybörjare klarade bara 23 sig till vidareutbildning. Åter var den instabila familjesituationen ett av huvudskälen. Därför satsar Almendrals skolledning i första hand på samverkan mellan skola och familj. Rektor Maria Teresa Trabol: ” Vi vill få föräldrarna att inse, att de är sina barns första och viktigaste uppfostrare. Det lyckas också mer och mer.” De första resultaten kom redan 2002. Vid nationella prov låg elevernas i Almendral prestationer i språk och matematik över genomsnittet. Om detta säger den elvaåriga Natalie Albornoz mamma: ” Många av oss har så småningom fattat, att vi som föräldrar måste bli ett bättre stöd för våra barn”.

Biträdande rektorn Alejandra Nunez: ”De flesta kvinnor i La Pintana har aldrig fått någon religiös uppfostran, och vad gäller deras föreställningar och förväntningar, står de i stor utsträckning under televisionens inflytande. Och ändå är det de egna barnen, som kan lära dem mycket värdefulla saker. Det är verkligen så, att det är de, som i första hand lär sina föräldrar att be.” Fru Nunez lärde känna Almendral tillfälligtvis, när hon för många år sen ansökte om en tjänst där som lärare. Så småningom upptäckte hon sen, att ”de små detaljerna som gör det hela” har att göra med den helige Josemarías spiritualitet. Senare blev hon själv medlem i Opus Dei.