Dagatan: lantmannaskola med familjeanknytning på Filippinerna

Dagatan började utöva sin verksamhet år 1988 med 35 elever. Nu år 2003 erbjuder sex lantmannaskolor barn till lokala småbönder möjligheten at varva arbetet på fälten med studier. På så sätt hjälper man deras familjer att ta sig ur fattigdomen och förbättra sina villkor.

Familjerna till Dagatans elever deltar i skolans undervisningssystem.

Felino Lucero är den fjärde i ordningen av sju syskon och hans far skulle inte ha haft råd att skicka honom till staden för studier nästföljande år. Han var 13 år gammal och gick det första året i sekundärskolan (= ung. läroverket). Ännu hade han en lång skolgång framför sig för att kunna dra familjen upp ur fattigdomens träsk.

Då - år 1988 – började den första lantmannaskolan med familjeanknytning att utöva sin verksamhet i förstaden Dagatan i Lipa City i provinsen Batangas, ungefär 12 km från familjen Luceros hem. Rodolfo, Felinos far, hörde talas om denna nya slags lantbruksskola. Familjens inkomst kom enbart från risodling och från avyttringen av de grönsaker man odlade på en liten jordlott. Rodolfo såg i Dagatan Family Farm School svaret på sina böner: hans son Felino skulle kunna fortsätta att studera och på samma gång kombinera det med att hjälpa till med arbetet hemma på gården.

Hjälp till smålantbrukare

Jordbruksexperter överför sin erfarenhet till eleverna.

Dagatan är den första skolan i sitt slag i Asien. Den har ett annat system än de andra statliga eller privata institutionerna på Filippinerna. För att antas i dess program om tre år i sekundärskola måste den sökande ha avlagt examen i elementärskolan (= ung. grundskola). Familjen skall äga en liten jordlott och föräldrarna måste vara beredda att aktivt delta i skolans utbildningssystem. Det speciella med denna skolform är att den inte bara erbjuder en krävande yrkesutbildning utan också en teknisk och humanistisk utbildning i den kristna andan.

Efter att ha avlagt grundskoleexamen och gått på antagningsintervjuer, träffade Felino för första gången sina klasskamrater i Dagatan, 35 elever totalt, och började i den nya skolan som är belägen på ett jordområde om ett och ett halvt hektar som Ayala-korporationen skänkt skolan. Skolan är liten men utrustad med allt den behöver: laboratorium, bibliotek, skolsalar, sovsalar, affär, kontor, uppehållsrum, kapell och idrottsplats för Basketboll, volleyboll och fotboll..

Skolveckan är intensiv. Eftersom Dagatans elever bara är i skolan var tredje vecka, måste de utnyttja tiden maximalt. Lektionerna börjar kl. 6 på morgonen och slutar kl. 19.30 på kvällen. Under den veckan stannar eleverna kvar i Dagatan hela tiden. Förutom de vanliga ämnena i sekundärskolan innefattar programmet lektioner i teknologi och skötsel av jordbruksmaskiner, kooperativism, bokföring, marknadsföring och jordbruksförhandlingar, datakunskap och maskinskrivning.

Efter den veckan återvänder eleverna till sina gårdar i två veckor. Under den tiden använder de sig av den kunskap de fått i skolan, ser över skördarna, talar med sina föräldrar och andra medlemmar i kommunen, besöker de officiella organens kontor och banker, och deltar naturligtvis i arbetet på gården. En mentor som utsetts för varje elev besöker familjen för att ge sina synpunkter på sysslorna och tala med föräldrarna om elevens framtid.

Läget just nu

Under skolåret 2003-2004 hoppas man kunna utöka gården med en grisstam.

Kort tid efter det att projektet sattes igång, grundade föräldrarna ”Dagatan Association”. Föreningen har med hjälp av sina aktiviteter skapat en liten fond för att delta i kostnaderna för skolans verksamhet. Dessutom hjälper föreningen Dagatan familjerna att utveckla de lantbruksprojekt som kommer att stärka deras ekonomi.

Under skolåret 2002-2003 byggde föreningen en ladugård för grisar för att där föda upp präktiga grisar vars skötsel delas upp mellan familjerna. Inkomsterna från detta projekt kommer att delas mellan föreningen och skolan. Ladugården producerar också metangas som används i köken.

Nästa år vill man bygga ut ladugården för att ännu flera lantbrukare i trakten skall kunna dra nytta av den och för att producera ännu mera metangas för att helt täcka skolans behov av el. Man kommer även att sätta igång ett kooperativ för att dra gemensam nytta av odling och framställning av jordbruksprodukter och framför allt för att kunna ge fördelaktiga priser vid dessas försäljning.

Lantmannaskolorna med familjeanknytning

Lantmannaskolan med familjeanknytning Dagatan ligger i provinsen Batangas.

Lantmannaskolornas på Filippinernas historia började år 1983 när Fritz Gemperle, en filippinsk företagsledare, närvor vid ett internationellt seminarium i Spanien. Där lärde han känna personer från Opus Dei som ledde lantmannaskolor som hade en särskild stil: de var alla framsprungna ur initiativ tagna av olika yrkesmän inom jordbrukssektorn vilka önskade erbjuda sektorns folk en integrerad utbildning. De tillhandahöll såväll teknisk som humanistisk utbildning, allt i en kristen anda, grundad på den helige Josemarías budskap. Fyra år senare beslöt Fritz och hans kollegor att sätta igång motsvarande lantmannaskolor på Filippinerna.

Initiativet mottogs väl av alla intressenter: regeringen, privata korporationer, personer med anknytning till jordbrukssektorn, småbönder och studeranden. Dagatan Family Farm School invigdes år 1988. Femton år senare finns det ytterligare fem skolor, vilket har gjort att antalet småbönder som kan få sekundärundervisning har stigit markant.

Fritz Gemperle framhåller att man alltid förklarar för familjerna som kommer till Dagatan att ”dessa skolors möjlighet att verka inte bara beror på gåvor från frikostiga personer, utan också av de inkomster man får av jordbruksprojekten man sätter igång för att förbättra avkastningen och som familjerna själva företar för att förbättra sin ekonomiska situation”.

Bland de privata företag som hjälper till med ekonomiskt stöd kan nämnas Marubeni Foundation, DuPont Philippines, Ay Foundation, Metrobank Foundation, Makati Garden Club, Silver Lending Investors, etc. Medarbetar gör också Jordbruksdepartementets underavdelning ”National Agriculture and Fisheries Council” och Utbildningsdepartementet.

Om ni vill få mera information och stödja Dagatan ekonomiskt, kan ni kontakta:

www.familyfarmschool.zibyschool.com