Apostolisk resa till Sverige: Angelusbönen

Påven Franciskus tal i Sverige (31 oktober-1 november). Strax före välsignelsen bad påven Franciskus Angelusbönen tillsammans med de 19 000 troende på Malmö Stadion.

Foto: L´Osservatore Romano.

Nu när detta firande avslutas vill jag tacka monsignore Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, för hans vackra ord. Jag vill också tacka alla myndigheter och alla som deltagit i förberedandet och utförandet av detta besök.

Jag hälsar hjärtligt ordföranden och generalsekreteraren i Lutherska världsförbundet och ärkebiskopen i Svenska kyrkan. Jag hälsar deltagarna i de ekumeniska delegationerna och i diplomatkåren som närvarat under besöket. Jag tackar även alla dem som velat delta i detta eukaristiska firande.

Jag tackar Gud för att ha fått komma till detta land och vara med er. Många av er kommer från olika delar av världen. Som katoliker är vi del av en stor familj som bärs upp av en och samma gemenskap. Jag önskar att ni lever av den tro som fås i bönen, sakramenten och ert frikostiga tjänande av dem som är nödställda och lider. Jag ber er vara salt och ljus med ert sätt att vara och leva i de omständigheter ni satts att leva under. Var som Jesus. Var respektfulla och solidariska med era bröder och systrar i de andra kristna kyrkorna och församlingarna och med alla människor av god vilja.

Vi är inte ensamma i livet; vi har alltid jungfru Marias hjälp och sällskap. Idag tänker vi på att hon är den första bland helgonen, Herrens första lärjunge. Vi överlämnar oss åt hennes beskydd och anförtror våra sorger och glädjeämnen, våra farhågor och drömmar. Allt anförtror vi åt henne, övertygade om att hon ser oss och tar hand om oss med en moders kärlek.

Kära bröder och systrar, jag ber er att inte glömma be för mig. Även jag ber mycket för er.

Låt oss nu vända oss till jungfru Maria i Angelusbönen.


© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

Libreria Editrice Vaticana / Rome Reports