Postavenie v rámci Katolíckej cirkvi

Opus Dei poskytuje kresťanskú a duchovnú formáciu, ktorá je pomocou pri pastoračnej práci miestnych cirkví. Veriaci prelatúry naďalej zostávajú členmi svojich diecéz. Kresťanské duchovné vzdelanie poskytované v Opus Dei je pomocou pastorálnej práce miestnych Cirkvi.

Namestie sv. Petra.

Opus Dei bolo založené v roku 1928. V roku 1941 ho aproboval madridský biskup a v roku 1947 bolo schválené Svätou Stolicou. Od roku 1982 je personálnou prelatúrou Katolíckej cirkvi.

Druhý vatikánsky koncil vytvoril právnu formu umožňujúcu vznik personálnych prelatúr na uľahčenie rozvoja špecifických pastoračných úloh. Personálne perlatúry tvoria súčasť hierarchickej štruktúry Cirkvi. Pozostávajú z laikov a kňazov, na čele ktorých stojí prelát a vzájomne spolupracujú pri uskutočňovaní špecifického poslania prelatúry

Poslaním Opus Dei je poskytovať veriacim prelatúry vzdelanie, aby mohol každý na svojom mieste v Cirkvi a vo svete uskutočňovať mnohostranné apoštolské aktivity a ohlasovať vo svojom okolí, že všetci sme povolaní k svätosti.

Apoštolská činnosť členov Opus Dei, podobne ako mnohých ďalších veriacich katolíkov, sa zameriava na kresťanskú obnovu, ktorej plody, ak Boh dá, pocítia miestne farnosti a diecézy po celom svete. Ide o osobné obrátenia, väčšiu účasť na eucharistickom slávení, častejšie pristupovanie k sviatostiam, ohlasovanie evanjelia tým, ktorí sa vzdialili od viery, sociálne charitatívne projekty pre najnúdznejších, vyučovanie katechizmu a aktívnu spoluprácu na ďalších aktivitách vo farnostiach a diecézach

Tento apoštolát členov Opus Dei sa uskutočňuje v rámci špecifickej charizmy prelatúry, t. j. posväcovaním práce a okolností každodenného života.

Vedenie Opus Dei sa usiluje o upevnenie jednoty medzi všetkými veriacimi prelatúry s diecéznymi biskupmi. Povzbudzujú ich k tomu, aby poznali a dodržiavali nariadenia príslušných biskupov a biskupskej konferencie, každý podľa svojich osobných, rodinných a profesionálnych okolností.

Svojou vyslovene duchovnou povahou charakteristickou pre poslanie Opus Dei, prelatúra nezasahuje do časných záležitostí, s ktorými sú konfrontovaní jej členovia. Veriaci prelatúry k nim pristupujú s úplnou osobnou slobodou a zodpovednosťou.

Stanovy určujú, že v profesionálnych, spoločenských, politických a pod. záležitostiach veriacim prelatúry prináleží plná sloboda, ako pre ostatných občanov, samozrejme zohľadňujúc požiadavky katolíckej náuky v oblasti viery. Vedenie prelatúry je viazané úplne sa zdržiavať dokonca aj poradenstva v týchto svetských záležitostiach.