​Pápež František: Cirkev vyzvala spojiť všetky sily na ochranu maloletých v digitálnom svete

Katolícka cirkev vyzýva svet k spojeniu síl na ochranu detí pred ohrozeniami v prostredí internetu a digitálnych médií. Pápež František o tom hovoril na stretnutí vo Vatikáne s účastníkmi medzinárodného kongresu Pápežskej univerzity Gregoriana o dôstojnosti maloletých v digitálnom svete (Child Dignity in the Digital World).

Účastníci v histórii prvého medzinárodného kongresu o ochrane maloletých v digitálnom svete vypracovali spoločnú deklaráciu, ktorú predstavili pápežovi. Nový a mimoriadne závažný fenomén ohrozenia a zneužívania v prostredí internetu si žiada širokospektrálnu odpoveď. Výzva formulovaná v trinástich bodoch je adresovaná svetovým autoritám, autoritám veľkých svetových náboženstiev, lídrom technologických spoločností, svetovým ministrom zdravotníctva či orgánom činným v trestnom konaní.

Svätý Otec na úvod svojho príhovoru pripomenul, že Katolícka cirkev vždy podporovala úsilie o ochranu ľudských práv, ako tomu bolo v roku 1948 pri Všeobecnej deklarácii ľudských práv, či Deklarácii práv neplnoletých v roku 1959. Svätá stolica rovnako privítala medzinárodnú dohodu v roku 1990 a v roku 2001 protokoly o právach a dôstojnosti detí.

Pápež poukázal na hlbokú duchovnú motiváciu tohto úsilia: „Evanjelium nám hovorí o Ježišovej láske a prijatí detí, ktoré berie do náručia a požehnáva (porov. Mk 10,46), lebo «im patrí nebeské kráľovstvo» (Mt 19,14). Tie najtvrdšie slová Ježiš adresuje práve tým, ktorí pohoršujú maličkých: «bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora» (Mk 9,42).

Musíme sa preto s citlivosťou usilovať o ochranu dôstojnosti neplnoletých, ako aj s veľkou odhodlanosťou, so všetkými silami odporovať tejto kultúre skartovania, ktorá sa dnes najmä na tých najslabších a najzraniteľnejších, akými sú práve neplnoletí, prejavuje toľkými spôsobmi.“

„Zatajovať skutočnosť o sexuálnom zneužívaní je závažnou chybou a zdrojom mnohého zla,“ upozornil Petrov nástupca. Okrem šírenia pornografických obrázkov, rastie fenomén sexting (elektronického rozosielania textových správ, fotografií či videí so sexuálnym obsahom), bullying (šikanovanie), sextortion (sexuálne vydieranie) či kriminálne využívanie skrytej internetovej siete známej ako dark net.

Zdesenie a dezorientácia. Toto pociťuje stojac pred týmto fenoménom nielen Cirkev, ale aj samotná spoločnosť. „Nikto na svete, žiadna národná autorita sa sama o sebe necíti byť schopná adekvátne pojať a kontrolovať rozmery a rozvoj týchto fenoménov,“ konštatoval Svätý Otec aj na základe výsledkov práve skončenej konferencie. S internetom sa podľa pápežových slov spájajú viaceré dramatické problémy, akými sú nezákonné obchodovanie, ekonomická a finančná kriminalita či medzinárodný terorizmus.

„Rovnako aj z pohľadu výchovy sa cítime byť dezorientovaní, lebo rýchlosť technického rozvoja dáva ,mimo hru’ staršie generácie, robiac nesmierne náročnými alebo takmer nemožnými dialóg medzi generáciami a vyvážené odovzdávanie noriem a životnej múdrosti nadobudnutej rokmi skúseností.“

Pápež František upozornil desiatky odborníkov z rôznych oblastí a častí sveta, ktorí sa v uplynulých dňoch v Ríme zaoberali stratégiami účinnej ochrany detí v digitálnom svete, na tri možné pochybenia. Prvým z nich je „podceňovanie škôd, ktoré neplnoletým spôsobujú spomenuté fenomény“:

„Správne sa trvá na závažnosti týchto problémov pre neplnoletých, avšak nepriamo sa môže podceňovať alebo snažiť sa zabudnúť, že existujú tiež problémy týkajúce sa dospelých, a že veková hranica je nevyhnutná pre právne normy, avšak nie je dostatočná na porátanie sa s výzvami, lebo šírenie čoraz extrémnejšej pornografie a iných nevhodných použití siete nielenže spôsobuje poruchy, závislosti a vážne škody aj medzi dospelými, ale má tiež vplyv na vytváraní obrazu o láske a na vzťahy medzi pohlaviami. Bolo by vážnou ilúziou myslieť si, že spoločnosť, v ktorej sa abnormálny sexuálny konzumizmus na internete rozširuje medzi dospelými, bude potom schopná účinne chrániť neplnoletých.“

Druhou chybou je podľa pápežových slov „myslieť si, že automatické technické riešenia, filtre vytvorené na základe stále rafinovanejších algoritmov (...), sú dostatočné na vzdorovanie problémom“. A napokon treťou možnou chybou je „ideologická a mýtická vízia internetu ako kráľovstva slobody bez hraníc“. Práve na tomto mieste zohrávajú významnú úlohu tí, ktorí pripravujú zákony a ktorí sledujú ich dodržiavanie.

„Želám si,“ dodal Svätý Otec, „aby sa aj náboženskí lídri a spoločenstvá veriacich zúčastňovali na tomto spoločnom úsilí, ponúknuc všetku svoju skúsenosť, svoju autoritu, výchovnú schopnosť a morálnu a duchovnú formáciu“. Katolícka cirkev si podľa pápežových slov „v uplynulých rokoch stále viac uvedomila, že neposkytla dostatočnú ochranu neplnoletým vo svojom vnútri“:

„Cirkev dnes cíti obzvlášť vážnu povinnosť usilovať sa čoraz hlbším a prezieravejším spôsobom o ochranu maloletých a ich dôstojnosti. A to nielen vo svojom vnútri, ale v celej spoločnosti a na celom svete.“

Katolícka cirkev sa v tomto zmysle podľa pápeža Františka „hlási k zámeru «skoncovať so zneužívaním, vykorisťovaním, obchodovaním, násilím a mučením vo všetkých formách, ktorého terčom sú maloletí», ako to Organizácia Spojených národov vyjadrila vo svojej agende 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj.“ Svätý Otec na záver stretnutia s účastníkmi medzinárodného kongresu o pedofílii v digitálnom svete apeloval priamo na srdce a svedomie človeka:

„Pri mnohých príležitostiach a v mnohých rôznych krajinách sa moje oči stretli s očami detí, chudobných i bohatých, zdravých i chorých, radostných i trpiacich. Byť sledovaní očami detí je skúsenosť, ktorú všetci poznáme, a ktorá sa dotýka hĺbky nášho srdca, a ktorá nás núti tiež spytovať si svedomie:

Čo robíme preto, aby tieto deti mohli hľadieť s úsmevom a aby si zachovali čistý pohľad, bohatý na dôveru a nádej? Čo robíme preto, aby im nebolo ukradnuté toto svetlo, aby tieto oči neboli narušené a skazené tým, čo nachádzajú na internete, ktorý bude neoddeliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou ich životného prostredia?“

http://sk.radiovaticana.va