Máj, mariánsky mesiac

V roku 1935 po svojej prvej návšteve vo svätyni Sonsoles v blízkosti Avily zakladateľ Opus Dei ustanovil zvyk májovej púte pre ľudí z Opus Dei. Ako znak lásky k Márii tak každý rok v máji chodili na púť do svätyne alebo na iné miesta, kde bol uctievaný obraz Panny Márie.

"Začína mesiac máj. Pán od nás chce, aby sme si nenechali ujsť túto príležitosť na vzrast našej lásky k Jeho Matke. Preukazujme jej každý deň synovskú pozornosť cez malé veci, cez malé pozornosti, uistenia, že ju milujeme, z ktorých sa potom stanú veľké diela osobnej svätosti a apoštolátu, vytrvalého úsilia prispieť k spáse, ktorú Kristus priniesol na svet. [1]

Je tradíciou Cirkvi, že na mnohých miestach je mesiac máj venovaný Panne Márii. V tomto čase sa kresťania usilujú mať Matku Božiu viac než inokedy vo svojich srdciach a to láskou prejavujúcou sa rôznymi formami synovskej oddanosti voči nej.

Svätý Josemaría prejavoval svoju lásku k Panne Márii mnohorakými spôsobmi, ale zdôrazňoval, že najradšej má púť vykonanú individuálne alebo so skupinou dvoch či troch osôb. "Mám v úcte a milujem verejné prejavy zbožnosti, ale osobne radšej ponúknem Márii rovnakú lásku a rovnaké nadšenie pri súkromných návštevách alebo v sprievode iba niekoľkých ľud, čo má v sebe atmosféru väčšej intimity. "[2]

V roku 1935 po svojej prvej návšteve vo svätyni Sonsoles v blízkosti Avily zakladateľ Opus Dei ustanovil zvyk májovej púte pre ľudí v Opus Dei. Ako znak lásky k Márii každý rok v máji chodili na púť do svätyne alebo na iné miesta, kde bol uctievaný obraz Panny Márie, ak to bolo možné, sprevádzaný svojimi priateľmi. Odvtedy sa tento zvyk rozšíril medzi mnohých ľudí, ktorí sa stretli s jeho posolstvom.

Májová púť je návšteva Panny Márie vykonaná s detinskou láskou. Svätý Josemaría sa pritom modlil tri ružence: jeden na ceste tam, druhý počas pobytu pred obrazom našej Panny; a tretí na spiatočnej ceste.

Malé umŕtvovania je možné obetovať našej Panne za osobné potreby a za potreby celej Cirkvi: časť púte konať na vlastných nohách, prijímajúc s radosťou zlé počasie či dopravný ruch, nezjesť desiatu a pod.

Zvyk májovej púte má výrazne apoštolského ducha. Svätý Josemaría nás povzbudzoval, aby sme ju konali s priateľom alebo príbuzným a využili to ako príležitosť navrhnúť im, aby vykonali krok vpred v ich napredovaní v ich kresťanskom živote.

"Mnohým konverziám, mnohým rozhodnutiam darovať sa službe Bohu, predchádzalo stretnutie s Máriou. Naša Pani nás pobáda, aby sme hľadali Boha, aby sme túžili po zmene, po novom živote. A tak "Urobte všetko, čo vám povie" sa zmenilo na skutočné odovzdanie seba, na kresťanské povolanie, ktoré potom osvecuje celý náš osobný život."[3]

"Osobitný prejav Máriinho materstva", povedal Ján Pavol II vo Fatime "sa nachádza na miestach, kde sa obracala na ľudstvo, na miestach, kde bola zaznamenaná Matkina mimoriadna prítomnosť. Na všetkých týchto miestach dochádza k naplneniu výnmočného svedectva nášho ukrižovaného Pána. Tam bolo ľudstvo zverené Márii; tam sa môžeme s ňou stretnúť ako s vlastnou matkou, otvoriť jej svoje srdce a všetko jej povedať."

--------------------------------

[1] Svätý Josemaría, Ísť s Kristo, 149

[2] Tamtiež, 139

[3] Tamtiež, 149.