3. januára: Najsvätejšieho mena Ježiš

Texty sv. Josemaríu Escrivá na rozjímanie.

Keď budeme milovať Krista a keď ho budeme úprimne nasledovať, keď nebudeme hľadať len samých seba ale iba jeho, budeme v jeho mene môcť dávať zadarmo druhým to, čo sme i my sami zadarmo dostali.

Boží priatelia 262

Moc tvojho mena, Pane! Na záhlavie svojho listu som ako zvyčajne napísal: „Nech ťa ochraňuje Pán Ježiš.“ A dostal som odpoveď: „Želanie ‚nech ťa ochraňuje Pán Ježiš‘ vo vašom liste mi už veľakrát pomohlo ochrániť ma pred zlom v ťažkej chvíli. Nech aj vás všetkých ochraňuje.“

Cesta 312

V to ráno — keď si sa usiloval premôcť záchvev skleslosti, ktorý na teba doliehal, si sa tak ako každý deň snažil intenzívne pomodliť. Tentokrát si sa však naliehavejšie obrátil na svojho anjela strážcu. Hovoril si mu lichôtky a prosil si ho, aby ťa naučil milovať Ježiša aspoň tak, ako ho miluje on. A upokojil si sa.

Vyhňa 271

Hovorí sa o duši, ktorá keď v modlitbe povedala Pánovi: „Ježišu, milujem ťa!“ počula z neba túto odpoveď: „Láska, to sú skutky a nie sladké slová.“
Uvažuj, či si azda aj ty nezaslúžiš túto láskavú výčitku.

Cesta 933

Jeden človek modlitby povedal: „Ježiš má byť cieľom našich snažení, Láskou našich sŕdc, témou našich rozhovorov, vzorom nášho konania.“

Cesta 271

Vždy nás sprevádza

Učeníci sú už na konci cesty, prišli do dediny, kam mali namierené. A ani si to nijako zvlášť neuvedomujú, no do hĺbky duše zasiahnutí slovom a láskou Boha, ktorý sa stal človekom, ľutujú, že odchádza. Ježiš sa s nimi lúči; tváril sa, že ide ďalej (Lk 24, 28). Náš Pán sa nikdy nevnucuje. Chce, aby sme ho volali slobodne, z čistej lásky, ktorú nám on vložil do srdca. Musíme ho nasilu zadržať a prosiť: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil (Lk 24, 29),“ už sa stmieva.

Sme už raz takí, vždy trochu nesmelí, možno z nedostatku úprimnosti, možno z ostychu. V hĺbke srdca si však prajeme: zostaň s nami, pretože naša duša je obklopená temnotou a iba ty si svetlo, len ty môžeš zaplašiť úzkosť, ktorá nás stravuje. „Pretože vieme veľmi dobre, ktorá z vecí krásnych a čestných je tá prvá: mať vždy Boha“ (Sv. Gregor Naziánsky, Epistolae, 212 (PG 37, 349).

A Ježiš zostáva. Nám sa otvoria oči ako Kleofášovi a jeho druhovi, keď Kristus začal lámať chlieb. Keď nám potom zmizne z dohľadu, budeme schopní znovu sa vydať na cestu, aby sme o ňom rozprávali všetkým, pretože toľko radosti sa iba do jedného srdca nevojde.

Cesta do Emauz. Náš Boh naplnil toto meno sladkosťou. A Emauzy, to je celý svet, pretože Boh posvätil všetky Božie cesty na tejto zemi.

Boží priatelia 314

Ježiš prišiel na svet z lásky a preto, aby aj nás naučil milovať — a aby s nami zostal v Eucharistii. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.

Ísť s Kristom 151

Nezanedbávaj návštevy Najsvätejšej sviatosti. — Po svojich obvyklých modlitbách porozprávaj Ježišovi skutočne prítomnému vo Svätostánku svoje každodenné starosti. — A nájdeš svetlo a povzbudenie pre tvoj kresťanský život.

Cesta 554

Keď budete hľadať Máriu, nájdete Ježiša. A naučíte sa aspoň trochu chápať niečo z toho, čo sa skrýva v srdci Boha, ktorý sa ponížil, vzdal sa možnosti prejaviť svoju moc a svoj majestát a vzal si prirodzenosť sluhu (Porov. Flp 2, 6-7). Ľudskými slovami možno povedať, že Boh prekračuje mieru, pretože sa neobmedzuje len na to, čo bolo pre našu spásu potrebné a nevyhnutné, ale ide ešte ďalej.

Jedinou normou či mierou, ktorá nám umožňuje aspoň ako tak pochopiť Božie konanie, je uvedomiť si, že nemá mieru: že sa rodí z bláznovstva lásky, ktoré ho viedlo vziať na seba naše telo a bremeno našich vín.

Ísť s Kristom 144