Number of articles: 103

Žiť s vedomím, že máme poslanie (II)

Hybnou silou apoštolátu je láska, ktorá je Božím darom: „V kresťanovi, Božom dieťati, tvoria priateľstvo a láska jedinú realitu: sú Božím svetlom, ktoré zohrieva“ (Vyhňa, 565). Cirkev rastie predovšetkým prostredníctvom lásky svojich veriacich; až potom nasleduje ako plod tejto lásky štruktúra a organizácie, ktoré jej majú slúžiť.

Duchovný život

Ostatní sú naši (II)

„Starostlivosť o niekoho nie je len hojenie malej rany. Je to nazeranie na osobu v jej celistvosti a hľadanie jej dobra v tomto svete aj v tom budúcom.“ Druhý článok o bratskom napomenutí.

Duchovný život

Ostatní sú naši (I)

Priateľstvo a láskavosť sú úrodnou pôdou na podporu bratského napomenutia. Boh prostredníctvom našich vzťahov s ľuďmi okolo nás koná tak, aby z nás dostal to najlepšie.

Duchovný život

Práca a odpočinok

Božie volanie k práci sa vzťahuje aj na odpočinok. „Striedanie práce a odpočinku, vpísané do ľudskej prirodzenosti, chce sám Boh, ako to vidno v stati o stvorení v Knihe Genezis.“

Duchovný život

Úloha citov v osobnej formácii

Niektorí ľudia majú tendenciu považovať formáciu za vedomosti, no také poňatie nestačí. Dospieť k celistvosti osoby si vyžaduje vnímať formáciu ako bytie. Ide o oveľa vyšší cieľ. Je nutné ponoriť sa do tajomstva Krista, aby sme spoznali jeho šírku a hĺbku, a tým umožnili, aby nás milosť postupne premieňala, aby nás s ním stotožňovala.

Duchovný život

Dôstojnosť rodiny

Domov má byť prvou a hlavnou školou, kde si deti osvoja ľudské a kresťanské čnosti.

Duchovný život

Zvrchovane nadprirodzený dôvod

Zhrnutie zákona do vety „milovať Boha nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého“ nie je len také hocijaké nariadenie. Láska sa nedá vynútiť. Boh nás však pozýva, aby sme sa po tom, ako On človekovi vyjadril svoju nekonečnú lásku a starostlivosť, s ním na nej podieľali.

Duchovný život

Žiť s vedomím, že máme poslanie (I)

Žiť s vedomím, že máme poslanie, znamená uvedomovať si, že nás Pán posiela, aby sme odovzdávali jeho Lásku ľuďom okolo seba. Predpokladá to rozhodovať sa vždy pod vedením Ducha Svätého s ohľadom na toto poslanie, pretože dáva rozmer a zmysel nášmu putovaniu na tejto zemi.

Duchovný život

Kde nás Boh chce mať: Vytvárajme jednotu života (II)

Druhá časť o jednote života. Autor uvažuje o potrebe prijať miesto, kam nás Boh postavil, a tu hľadať jeho prítomnosť.

Duchovný život

Prečo máme pôstne obdobie?

Čo je pôst? Aký zmysel má pôst? Čo je pokánie? Aké povinnosti má katolík v pôstnom období? Odpovedáme na niekoľko otázok a odpovedí o tomto liturgickom období.

Duchovný život