29. júna: sviatok svätých Petra a Pavla

12 textov sv. Josemaríu Escrivá o láske k pápežovi

Láska k rímskemu pontifikovi má byť v nás prekrásnou vášňou, lebo v ňom vidíme Krista.

Milovať Cirkev

***

Pápežovi, Kristovmu vikárovi na zemi, by si mal prejavovať svoju najväčšiu lásku, najhlbšiu úctu, najoddanejšiu poslušnosť. — My katolíci musíme uvažovať takto: po Bohu a našej Matke Panne Márii nasleduje v poradí lásky a autority Svätý Otec.

Vyhňa, 135

***

Ďakujem ti, môj Bože, za lásku k pápežovi, ktorú si vložil do môjho srdca.

Cesta, 573

***

Katolícky, apoštolský, rímsky! Chcem, aby si bol veľmi rímsky. A aby si túžil „putovať“ do Ríma, videre Petrum, aby si videl Petra.

Cesta, 520

***

Každým dňom by si mal rásť vo vernosti Cirkvi, pápežovi a Svätej stolici… S láskou stále viac teologickou!

Brázda, 353

***

Pápežovo slovo prijímaj nábožne, pokorne, vnútorne a činorodo: šír ho ďalej!

Vyhňa, 133

***

Nech ťa tvoje každodenné uvažovanie o ťažkom bremene, ktoré nesie pápež a biskupi, povzbudzuje k tomu, aby si ich mal v úcte, skutočne miloval a pomáhal im modlitbou.

Vyhňa, 136

***

Náuka Cirkvi

Vernosť rímskemu pápežovi zahŕňa jednu jasnú a jednoznačnú povinnosť: oboznámiť sa s pápežovým učením, obsiahnutým v encyklikách alebo iných dokumentoch a vyvíjať maximálne úsilie, aby všetci katolíci venovali pozornosť učiteľskému úradu Svätého Otca a prispôsobili mu aj svoje konanie.

Vyhňa, 633

***

Naša svätá Matka Cirkev vo svojej nesmierne štedrej láske rozosieva semienko Evanjelia po celom svete. Od Ríma až po koniec sveta. — Nech sa tvoja spolupráca na tomto šírení po celej zemi prejaví tak, že privedieš svet k pápežovi, aby celá zem bola jedno stádo a jeden pastier: jeden apoštolát!

Vyhňa, 638

***

Obetuj modlitbu, umŕtvovanie a skutky za tento úmysel: Ut sint unum! — aby všetci kresťania boli jednej vôle, jedného srdca a ducha, aby omnes cum Petro ad Iesum per Mariam! — všetci, úzko spojení s pápežom išli k Ježišovi cez Máriu.

Vyhňa, 647

***

Mária neustále buduje Cirkev, zjednocuje ju, udržiava ju súdržnou. Sotva môže mať niekto pravú úctu k Panne Márii, ak sa súčasne necíti byť pevnejšie zviazaný s ostatnými údmi tohto Mystického Tela, užšie zjednotený s jeho viditeľnou hlavou, pápežom. Preto tak rád opakujem: omnes cum Petro ad Iesum per Mariam! — všetci s Petrom k Ježišovi skrze Máriu! Tým, že sa pokladáme za súčasť Cirkvi a za povolaných byť bratmi vo viere, s väčšou hĺbkou objavujeme bratstvo, ktoré nás zjednocuje s celým ľudstvom. Cirkev bola totiž poslaná ku všetkým národom, ku všetkým ľuďom.

Ísť s Kristom, 139

***

Katolícka cirkev je rímska. Vychutnávam si toto slovo: rímska! Cítim sa byť rímsky, lebo rímsky znamená všeobecný, katolícky; pretože ma vedie k tomu, aby som nežne miloval pápeža, sladkého Krista na zemi, ako rada hovorievala svätá Katarína Sienská, ktorú mám za moju drahú priateľku.

Tým, že s výnimočnou vernosťou dávame najavo jednotu s pápežom, teda vlastne jednotu s Petrom, prispievame k tomu, aby bol tento apoštolský charakter všetkým zrejmejší. Láska k rímskemu pontifikovi má byť v nás krásnou vášňou, lebo v ňom vidíme Krista. Ak vytvoríme spoločenstvo s Pánom v modlitbe, budeme kráčať s odhodlaným pohľadom, ktorý nám umožní vidieť dokonca i v udalostiach, ktorým občas nerozumieme alebo ktoré nám prinášajú plač či bolesť, pôsobenie Ducha Svätého.

Milovať Cirkev